Commit 535ae0c8 authored by Adrien Béraud's avatar Adrien Béraud
Browse files

i18n: update translation from transifex

Change-Id: I9f6a5abeba6d297a270c12f94df70166c7049cb8
parent f03f1638
......@@ -62,6 +62,7 @@
<string name="account_local_port_label">نقطة عبور ( port ) محلية</string>
<string name="account_stun_enable_label">إستعمل STUN</string>
<string name="account_stun_server_label">خادم STUN</string>
<string name="account_turn_enable_label">إستعمل TURN</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">منشور مثل المحلي</string>
<string name="account_published_port_label">نقطة العبور (port) المنشورة</string>
<string name="account_published_address_label">العنوان المنشور</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--RingActivity-->
<string name="close_msg">Натиснете „назад“ още веднъж за изход</string>
<string name="title_section0">Набиране</string>
<string name="title_section1">Обаждане</string>
<string name="title_section2">История</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="create_new_account_dialog_title">Няма регистриран акаунт</string>
<string name="create_new_account_dialog">Искате ли да регистрирате акаунт сега?</string>
<string name="cannot_pass_sipcall">Текущо избраният акаунт не е достъпен</string>
<string name="error_no_network">Няма връзка с мрежата</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Нов акаунт</string>
<string name="ab_account_edition_1">Изтриване</string>
<string name="ab_action_chat">Текстово съобщение</string>
<string name="ab_clear_history">Изчистване на историята</string>
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<!--Sections-->
<string name="menu_item_home">Начало</string>
<string name="menu_item_accounts">Управление на акаунти</string>
<string name="menu_item_settings">Настройки</string>
<string name="menu_item_about">Относно Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_action_call">Обаждане</string>
<string name="dial_number">Наберете номер</string>
<string name="dial_hint">Въведете телефонен номер</string>
<!--History Fragment-->
<string name="hist_replay_button">Повторение</string>
<string name="hist_replay_button_stop">Спиране</string>
<string name="hist_no_history">Няма история</string>
<string name="hist_in_calls">Входящи:%1$d</string>
<string name="hist_out_calls">Изходящи:%1$d</string>
<!--DetailsHistory Fragment-->
<string name="detail_hist_call_number">Набиране на %1$s</string>
<!--Home Fragment-->
<plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="one">%d разговор</item>
<item quantity="other">%d разговора</item>
</plurals>
<string name="home_transfering">Прехвърляне на %1$s към %1$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Прехвърлянето е завършено</string>
<string name="home_conf_item">%1$s участници</string>
<!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Няма намерен контакт</string>
<string name="starred_contacts_title">Любими</string>
<string name="searchbar_hint">Въведете име или тел. номер…</string>
<string name="choose_number">Изберете номер</string>
<!--FileExplorerDFragement-->
<string name="file_explorer_title">Изберете файл</string>
<!--TransferDFragment-->
<string name="transfer_to_another_call">Прехвърляне към друг текущ разговор:</string>
<string name="transfer_no_other_call">Няма други чакащи разговори</string>
<string name="transfer_type_number">Въведете номер, към който да прехвърлите:</string>
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_call_title">Пропуснато обаждане</string>
<string name="notif_missed_incoming_call">Пропуснато обаждане от %1$s</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Пропуснато обаждане до %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Входящо обаждане от %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Входящо обаждане</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Изходящо обаждане до %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Изходящо обаждане</string>
<string name="notif_current_call_title">Текущ разговор с %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Текущ разговор</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="me">Аз</string>
<string name="you_txt_prefix">Вие:</string>
<string name="action_call_conference">Конференция</string>
<string name="action_call_hold">Задържане</string>
<string name="action_call_hangup">Затваряне</string>
<string name="action_settings">Настройки</string>
<string name="action_send_msg">Изпращане на съобщение до %1$s</string>
<string name="web_site">Уеб сайт</string>
<string name="help_gestures">Този изглед ще обясни на потребителите различните действия по време на разговор. Ще бъдат обяснени различните действия: дълго натискане, влачене, мазване и т.н.</string>
<string name="send_message">Изпращане на съобщение</string>
<string name="ongoing_call">Текущо обаждане</string>
<string name="hist_in_call">Входящо обаждане от %1$s</string>
<string name="hist_out_call">Изходящо обаждане до %1$s</string>
<string name="add_to_contacts">Добавяне към контактите</string>
<string name="start_error_title">Не мога да пусна Ring !</string>
<string name="start_error_mic_required">Ring се нуждае от правото за ползване на микрофона, за да работи</string>
<string name="action_call_accept">Приемане</string>
<string name="action_call_decline">Отказ</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Включване на колонката</string>
<string name="ab_action_contact_add">Добавяне към контактите</string>
<string name="ab_action_audio_call">Гласово обаждане</string>
<string name="share_via">Споделяне чрез</string>
<string name="write_a_message">Напишете съобщение</string>
<string name="scan_qr">Сканиране на QR код</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Обръщане на камерата</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to login-->
<string name="prompt_alias">Псевдоним</string>
<string name="prompt_hostname">Име на сървъра</string>
<string name="prompt_username">Потребителско име</string>
<string name="prompt_password">Парола</string>
<string name="action_create">Добавяне на акаунт</string>
<string name="action_create_short">Регистриране</string>
<string name="error_field_required">Това поле е задължително</string>
<string name="dialog_wait_create">Добавяне на акаунт</string>
<string name="dialog_wait_create_details">Моля, изчакайте докато новият Ви акаунт бъде добавен…</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="help_ring_title">Ид. за Ring</string>
<string name="create_ring_account">Създаване</string>
<string name="create_sip_account">Добавяне</string>
<string name="configure_sip_account">Настройка</string>
<string name="share_number">Споделяне на номера</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="preference_section1">Акаунти</string>
<string name="empty_account_list">Няма регистриран акаунт</string>
<string name="normal_accounts_titles">Акаунти</string>
<string name="ip2ip_state">ГОТОВ</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Общи</string>
<string name="account_basic_category">Общи настройки</string>
<string name="account_alias_label">Име на акаунта</string>
<string name="account_hostname_label">Име на сървъра</string>
<string name="account_username_label">Потребителско име</string>
<string name="account_password_label">Парола</string>
<string name="account_optionnal_category">Незадължителни настройки</string>
<string name="account_autoanswer_label">Авт. отговор</string>
<string name="account_proxy_field">Прокси</string>
<string name="show_password">Показване на паролата</string>
<string name="account_type_label">Протокол</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Звук</string>
<string name="account_preferences_audio_tab">Звук</string>
<string name="account_ringtone_label">Тонове за звънене</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Включване на тоновете за звънене</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Път към тоновете за звънене</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Видео</string>
<string name="account_video_enable">Включване на видеото</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Разширени</string>
<string name="account_registration_exp_label">Срок на регистрацията</string>
<string name="account_local_interface_label">Местен интерфейс</string>
<string name="account_local_port_label">Местен порт</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Публикуваният да е същият като местния</string>
<string name="account_published_port_label">Публикуван порт</string>
<string name="account_published_address_label">Публикуван адрес</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Идентификационни данни</string>
<string name="account_credentials_edit">Редактиране на идентификационните данни</string>
<string name="account_credentials_add">Добавяне на идентификационни данни</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Сигурност</string>
<string name="account_srtp_deactivated">Изключен</string>
<string name="account_encryption_algo_label">Шифроващ алгоритъм</string>
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_general_label">TLS</string>
<string name="account_tls_transport_switch_label">Използване на TLS</string>
<string name="account_tls_enabled_label">TLS е включен</string>
<string name="account_tls_disabled_label">TLS е изключен</string>
<string name="account_tls_port_label">Порт за слушане на TLS</string>
<string name="account_tls_certificate_file_label">Файл със сертификат</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Файл с частен ключ</string>
<string name="account_tls_password_label">Парола за частен ключ</string>
<string name="account_tls_method_label">Метод на TLS</string>
<string name="account_tls_method_default">По подразбиране</string>
<string name="account_tls_ciphers_label">Шифри на TLS</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Име на сървъра</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Проверка на сървъра</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Проверка на клиента</string>
<string name="account_tls_require_client_certificat_label">Изискване на клиентския сертификат</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Време за изчакване на договарянето (сек)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Максимален</string>
<string name="account_rtp_min_port">Минимален</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings for xml content description of images-->
<string name="contact_quick_call_description">Бързо обаждане</string>
<string name="contact_quick_msg_description">Бързо съобщение</string>
<string name="contact_quick_edit_description">Бързо редактиране</string>
<string name="contact_quick_discard_description">Бързо отхвърляне</string>
<string name="contact_picture_description">Снимка на контакта</string>
<string name="dial_numeric_pad">Цифрова клавиатура</string>
<string name="dial_alphabetic_pad">Буквена клавиатура</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="pref_category_network">Мрежа</string>
<string name="pref_category_contacts">Контакти</string>
<string name="pref_category_system">Система</string>
<string name="pref_mobileData_title">Мобилни данни</string>
<string name="pref_systemContacts_title">Използване на системните контакти</string>
<string name="pref_systemContacts_summary">Използване на системните контакти за показване на информация при обаждане.</string>
<string name="pref_systemDialer_title">Системни разговори с Ring</string>
<string name="pref_systemDialer_summary">Използване на Ring за системните разговори, когато е възможно.</string>
<string name="pref_startOnBoot_title">Пускане на Ring при включване</string>
<string name="pref_startOnBoot_summary">Пускане на Ring на заден фон когато системата се включва.</string>
</resources>
......@@ -62,6 +62,7 @@
<string name="account_local_port_label">Lokaler Port</string>
<string name="account_stun_enable_label">STUN benutzen</string>
<string name="account_stun_server_label">STUN-server</string>
<string name="account_turn_enable_label">Turn benutzen</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Veröffentlicht mit lokal übereinstimmend</string>
<string name="account_published_port_label">Veröffentlichter Port</string>
<string name="account_published_address_label">Veröffentlichte Adresse</string>
......
......@@ -38,6 +38,10 @@
<!--DetailsHistory Fragment-->
<string name="detail_hist_call_number">Llamada %1$s</string>
<!--Home Fragment-->
<plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="one">%d Conversacion</item>
<item quantity="other">%d Conversaciones</item>
</plurals>
<string name="home_transfering">Transfiriendo %1$s a %1$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Transferencia realizada</string>
<string name="home_conf_item">%1$s participantes</string>
......@@ -58,6 +62,9 @@
<string name="notif_missed_outgoing_call">Llamada perdida de %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Llamada entrante de %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Llamada entrante</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Llamando a %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Llamada saliente</string>
<string name="notif_current_call_title">Llamada en curso con %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Llamada en curso</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="me">Yo</string>
......@@ -80,7 +87,11 @@
<string name="start_error_mic_required">Ring necesita el permiso de acceso al micro para funcionar.</string>
<string name="action_call_accept">Tomar llamada</string>
<string name="action_call_decline">Declinar</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Activar el altavoz</string>
<string name="ab_action_contact_add">Agregar a contactos</string>
<string name="share_via">Compartir por</string>
<string name="ab_action_audio_call">Llamada de voz</string>
<string name="share_via">Compatir via</string>
<string name="write_a_message">Escribir un mensaje</string>
<string name="scan_qr">Leer Codigo de Lectura Rapida</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Cambiar de camara</string>
</resources>
......@@ -33,6 +33,7 @@
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">General</string>
<string name="account_basic_category">Configuraciones Básicas</string>
<string name="account_alias_label">Nombre de la Cuenta</string>
<string name="account_hostname_label">Nombre del host</string>
<string name="account_bootstrap_label">Cargador de inicio</string>
<string name="account_username_label">Nombre de usuario</string>
......@@ -61,11 +62,13 @@
<string name="account_local_port_label">Puerto Local</string>
<string name="account_stun_enable_label">Usar Stun</string>
<string name="account_stun_server_label">Servidor STUN</string>
<string name="account_turn_enable_label">Utilizar TURN</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Publicar el mismo como local</string>
<string name="account_published_port_label">Puerto Publicado</string>
<string name="account_published_address_label">Dirección IP Publicada</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Credenciales</string>
<string name="account_credentials_edit">Edite las credenciales</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Seguridad</string>
<string name="account_srtp_enabled_label">SRTP Habilitado</string>
......
......@@ -62,6 +62,7 @@
<string name="account_local_port_label">Port local</string>
<string name="account_stun_enable_label">Utiliser STUN</string>
<string name="account_stun_server_label">Serveur STUN</string>
<string name="account_turn_enable_label">Utiliser TURN</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Identique aux paramètres locaux</string>
<string name="account_published_port_label">Port de publication</string>
<string name="account_published_address_label">Adresse de publication</string>
......
......@@ -16,12 +16,14 @@
<item>IAX</item>
</string-array>
<string name="help_ring_title">Ring tapatybė</string>
<string name="create_ring_account">Kurti</string>
<string name="create_ring_account">Sukurti</string>
<string name="help_sip_title">SIP paskyra</string>
<string name="help_sip">Konfigūruokite esamą SIP paskyrą.</string>
<string name="create_sip_account">Pridėti</string>
<string name="configure_sip_account">Konfigūruoti</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="preference_section1">Paskyros</string>
<string name="empty_account_list">Nėra užregistruotų paskyrų</string>
<string name="normal_accounts_titles">Paskyros</string>
<string name="ip2ip_account">IP2IP paskyra</string>
<!--Basic Details-->
......@@ -49,6 +51,10 @@
<string name="account_local_port_label">Vietinis prievadas</string>
<string name="account_stun_enable_label">Naudoti Stun</string>
<string name="account_stun_server_label">Stun serveris</string>
<string name="account_turn_enable_label">Naudoti TURN</string>
<string name="account_turn_server_label">TURN serveris</string>
<string name="account_turn_username_label">TURN naudotojo vardas</string>
<string name="account_turn_password_label">TURN slaptažodis</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Paskelbtas toks pats kaip vietinis</string>
<string name="account_published_port_label">Paskelbtas prievadas</string>
<string name="account_published_address_label">Paskelbtas adresas</string>
......
......@@ -62,6 +62,7 @@
<string name="account_local_port_label">Portal Local</string>
<string name="account_stun_enable_label">Usar Stun</string>
<string name="account_stun_server_label">Server Stun</string>
<string name="account_turn_enable_label">Usar TURN</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Publicado como local</string>
<string name="account_published_port_label">Porta publicada</string>
<string name="account_published_address_label">Endereço publicado</string>
......
......@@ -33,6 +33,7 @@
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Общее</string>
<string name="account_basic_category">Основные настройки</string>
<string name="account_alias_label">Учётная запись</string>
<string name="account_hostname_label">Адрес сервера</string>
<string name="account_bootstrap_label">Начальная загрузка</string>
<string name="account_username_label">Имя пользователя</string>
......@@ -62,6 +63,7 @@
<string name="account_local_port_label">Локальный порт</string>
<string name="account_stun_enable_label">Использовать STUN</string>
<string name="account_stun_server_label">Сервер STUN</string>
<string name="account_turn_enable_label">Использовать TURN </string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Публиковать аналогичный локальному</string>
<string name="account_published_port_label">Публикуемый порт</string>
<string name="account_published_address_label">Опубликованный адрес</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--RingActivity-->
<string name="close_msg">Tryck tillbaka igen för att lämna</string>
<string name="title_section0">Ring upp</string>
<string name="title_section1">Ring upp</string>
<string name="title_section2">Historik</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="create_new_account_dialog_title">Inget konto registrerat</string>
<string name="create_new_account_dialog">Vill du registrera ett konto nu?</string>
<string name="cannot_pass_sipcall_title">Inget SIP-konto tillgängligt</string>
<string name="cannot_pass_sipcall">Det valda kontot är inte tillgängligt</string>
<string name="error_no_network">Ingen nätverksanslutning</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Nytt konto</string>
<string name="ab_account_edition_1">Ta bort</string>
<string name="ab_action_chat">Textmeddelande</string>
<string name="ab_clear_history">Rensa historik</string>
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<string name="drawer_open">Öppna navigeringspanelen</string>
<string name="drawer_close">Stäng navigeringspanelen</string>
<!--Sections-->
<string name="menu_item_home">Hem</string>
<string name="menu_item_accounts">Hantera konton</string>
<string name="menu_item_settings">Inställningar</string>
<string name="menu_item_about">Om Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_action_call">Ring upp</string>
<string name="dial_number">Slå ett nummer</string>
<string name="dial_hint">Ange telefonnummer</string>
<!--History Fragment-->
<string name="hist_replay_button">Svara</string>
<string name="hist_replay_button_stop">Stopp</string>
<string name="hist_no_history">Ingen historik</string>
<string name="hist_in_calls">In:%1$d</string>
<string name="hist_out_calls">Ut:%1$d</string>
<!--DetailsHistory Fragment-->
<string name="detail_hist_call_number">Ring %1$s</string>
<!--Home Fragment-->
<plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="one">%d konversation</item>
<item quantity="other">%d konversationer</item>
</plurals>
<string name="home_transfering">Överför %1$s till %1$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Överföring slutförd</string>
<string name="home_conf_item">%1$s deltagare</string>
<!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Ingen kontakt hittades</string>
<string name="starred_contacts_title">Favoriter</string>
<string name="searchbar_hint">Ange namn eller telefonnummer...</string>
<string name="choose_number">Välj ett nummer</string>
<!--FileExplorerDFragement-->
<string name="file_explorer_title">Välj en fil</string>
<!--TransferDFragment-->
<string name="transfer_to_another_call">Överför till ett annat aktuellt samtal:</string>
<string name="transfer_no_other_call">Inga andra samtal väntar</string>
<string name="transfer_type_number">Ange nummer att överföra till:</string>
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_call_title">Missat samtal</string>
<string name="notif_missed_incoming_call">Missat samtal från %1$s</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Missat samtal till %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Inkommande samtal från %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Inkommande samtal</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Utgående samtal till %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Utgående samtal</string>
<string name="notif_current_call_title">Aktuellt samtal med %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Aktuellt samtal</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="me">Jag</string>
<string name="you_txt_prefix">Du:</string>
<string name="action_call_attended_transfer">Bevakad överföring</string>
<string name="action_call_unattended_transfer">Obevakad överföring</string>
<string name="action_call_conference">Konferens</string>
<string name="action_call_hold">Parkera</string>
<string name="action_call_hangup">Lägg på</string>
<string name="action_settings">Inställningar</string>
<string name="action_send_msg">Skicka text till %1$s</string>
<string name="web_site">Webbsida</string>
<string name="help_gestures">Denna vy hjälper användare med olika slags interaktioner under samtal. Olika åtgärder kommer att beskrivas, som långtryck, snärt, svep etc.</string>
<string name="send_message">Skicka meddelande</string>
<string name="ongoing_call">Pågående samtal</string>
<string name="hist_in_call">Inkommande samtal av %1$s</string>
<string name="hist_out_call">Utgående samtal av %1$s</string>
<string name="add_to_contacts">Lägg till i kontakter</string>
<string name="start_error_title">Kan inte starta Ring!</string>
<string name="start_error_mic_required">Ring behöver mikrofonbehörighet för att fungera.</string>
<string name="action_call_accept">Svara</string>
<string name="action_call_decline">Avslå</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Aktivera högtalare</string>
<string name="ab_action_contact_add">Lägg till i kontakter</string>
<string name="ab_action_audio_call">Ljudsamtal</string>
<string name="share_via">Dela via</string>
<string name="write_a_message">Skriv ett meddelande</string>
<string name="scan_qr">Skanna QR-kod</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Vänd kameran</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to login-->
<string name="prompt_alias">Alias</string>
<string name="prompt_hostname">Värdnamn</string>
<string name="prompt_username">Användarnamn</string>
<string name="prompt_password">Lösenord</string>
<string name="action_create">Lägg till konto</string>
<string name="action_create_short">Registrera</string>
<string name="error_field_required">Det här fältet är obligatoriskt</string>
<string name="dialog_wait_create">Lägger till konto</string>
<string name="dialog_wait_create_details">Vänta medan ditt nya konto läggs till...</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string-array name="accountType">
<item>RING</item>
<item>SIP</item>
<item>IAX</item>
</string-array>
<string name="help_ring_title">Ring-identitet</string>
<string name="help_ring">En Ring-identitet låter dig nå folk på ett säkert sätt, genom P2P i ett fullständigt distribuerat nätverk.</string>
<string name="create_ring_account">Skapa</string>
<string name="help_sip_title">SIP-konto</string>
<string name="help_sip">Konfigurera ett befintligt SIP-konto.</string>
<string name="create_sip_account">Lägg till</string>
<string name="configure_sip_account">Konfigurera</string>
<string name="share_number">Dela nummer</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="preference_section1">Konton</string>
<string name="empty_account_list">Inget konto registrerat</string>
<string name="normal_accounts_titles">Konton</string>
<string name="ip2ip_account">IP2IP-konto</string>
<string name="ip2ip_state">KLAR</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Allmänt</string>
<string name="account_basic_category">Grundläggande inställningar</string>
<string name="account_alias_label">Kontonamn</string>
<string name="account_hostname_label">Värdnamn</string>
<string name="account_bootstrap_label">Bootstrap</string>
<string name="account_username_label">Användarnamn</string>
<string name="account_password_label">Lösenord</string>
<string name="account_optionnal_category">Extra inställningar</string>
<string name="account_useragent_label">Användaragent</string>
<string name="account_autoanswer_label">Autosvar</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<string name="show_password">Visa lösenord</string>
<string name="account_type_label">Protokoll</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Ljud</string>
<string name="account_preferences_audio_tab">Ljud</string>
<string name="account_preferences_media_tab">Media</string>
<string name="account_dtmf_label">DTMF</string>
<string name="account_ringtone_label">Ringsignaler</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Aktivera ringsignaler</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Sökväg till ringsignal</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Video</string>
<string name="account_video_enable">Aktivera video</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Avancerat</string>
<string name="account_registration_exp_label">Registreringen löper ut</string>
<string name="account_credential_count_label">Antal inloggningsuppgifter</string>
<string name="account_local_interface_label">Lokalt gränssnitt</string>
<string name="account_local_port_label">Lokal port</string>
<string name="account_stun_enable_label">Använd STUN</string>
<string name="account_stun_server_label">STUN-server</string>
<string name="account_turn_enable_label">Använd TURN</string>
<string name="account_turn_server_label">TURN-server</string>
<string name="account_turn_username_label">TURN-användarnamn</string>
<string name="account_turn_password_label">TURN-lösenord</string>
<string name="account_turn_realm_label">TURN-domän</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Publicerad samma som lokal</string>
<string name="account_published_port_label">Publicerad port</string>
<string name="account_published_address_label">Publiserad adress</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Inloggningsuppgifter</string>
<string name="account_credentials_edit">Redigera inloggningsuppgifter</string>
<string name="account_credentials_add">Lägg till inloggningsuppgifter</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Säkerhet</string>
<string name="account_srtp_enabled_label">SRTP aktiverad</string>
<string name="account_srtp_deactivated">Inaktiverad</string>
<string name="account_srtp_preferences_label">SRTP-inställningar</string>
<string name="account_srtp_exchange_label">SRTP nyckelutbyte</string>
<string name="account_encryption_algo_label">Krypteringsalgoritm</string>
<string name="account_srtp_fallback_label">SRTP-reserv</string>
<string name="account_hello_hash_enable_label">Skicka \"Hello-hash\" i SDP</string>
<string name="account_display_sas_label">Visa SAS</string>
<string name="account_not_supported_warning_label">Varning för saknat stöd</string>
<string name="account_display_sas_once_label">Visa SAS en gång</string>
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_general_label">TLS</string>
<string name="account_tls_transport_switch_label">Använd TLS-transport</string>
<string name="account_tls_enabled_label">TLS aktiverad</string>
<string name="account_tls_disabled_label">TLS inaktiverad</string>
<string name="account_tls_port_label">TLS lyssningsport</string>
<string name="account_tls_certificate_list_label">Certifikatutfärdare</string>
<string name="account_tls_certificate_file_label">Certifikatfil</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Privat nyckelfil</string>
<string name="account_tls_password_label">Privat nyckellösenord</string>
<string name="account_tls_method_label">TLS-metod</string>
<string name="account_tls_method_default">Standard</string>
<string name="account_tls_ciphers_label">TLS-chiffer</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Servernamn</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Verifiera server</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Verifiera klient</string>
<string name="account_tls_require_client_certificat_label">Kräv klientcertifikat</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Tidsgräns för förhandling (sek)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Maximum</string>
<string name="account_rtp_min_port">Minimum</string>
<string name="account_rtp_port_range">Audio RTP portintervall</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings for xml content description of images-->
<string name="contact_quick_call_description">Snabbsamtal</string>
<string name="contact_quick_msg_description">Snabbmeddelande</string>
<string name="contact_quick_starred_description">Stjärnmärkt</string>
<string name="contact_quick_edit_description">Snabbredigera</string>
<string name="contact_quick_discard_description">Snabbförkasta</string>
<string name="contact_picture_description">Kontaktbild</string>
<string name="dial_numeric_pad">Numerisk knappsats</string>
<string name="dial_alphabetic_pad">Alfabetisk knappsats</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="pref_category_network">Nätverk</string>
<string name="pref_category_contacts">Kontakter</string>
<string name="pref_category_system">System</string>
<string name="pref_mobileData_title">Mobildata</string>
<string name="pref_mobileData_summary">Tillåt Ring på 3G/LTE-nätverk, som tillägg till WiFi</string>
<string name="pref_systemContacts_title">Använd systemkontakter</string>
<string name="pref_systemContacts_summary">Använd systemkontakter för att visa uppringaren info</string>
<string name="pref_systemDialer_title">Använd Ring till systemsamtal</string>
<string name="pref_systemDialer_summary">Använd om möjligt Ring för systemsamtal.</string>