Commit 89b81816 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: I76d87ae09820c3c2f4cd21e39f134a6ff8bc0cb0
parent af4479f7
......@@ -172,7 +172,7 @@ Jami je bezpečný a distribuovaný komunikační program.</translation>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="369"/>
<source>Register username on blockchain button</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zaregistrovat uživatelské jméno na blockchainu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="372"/>
......@@ -212,12 +212,12 @@ Jami je bezpečný a distribuovaný komunikační program.</translation>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="592"/>
<source>Autoanswer call checkbox</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zaškrtávací okénko pro automatické přijetí volání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="613"/>
<source>UPnP enabled checkbox</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zaškrtávací okénko pro UPnP povoleno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="632"/>
......@@ -287,7 +287,7 @@ Jami je bezpečný a distribuovaný komunikační program.</translation>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="856"/>
<source>Allow call from unknown checkbox</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zaškrtávací okénko pro povolení hovoru s neznámým uživatelem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="874"/>
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment