Commit 141e324d authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Ib24ac3f23b9307c81db042e356785ea0c4177d15
parent a5544675
......@@ -1215,66 +1215,66 @@
<translation>اقبل</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="60"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="76"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="61"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="77"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="518"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="771"/>
<source>Hold</source>
<translation>توقف</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="62"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="63"/>
<source>Talking</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>يتم التكلم</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="64"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="65"/>
<source>ERROR</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>خطأ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="66"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="67"/>
<source>Outgoing requested</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="68"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="69"/>
<source>Incoming</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="70"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="71"/>
<source>Calling</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>يتّصل</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="72"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="73"/>
<source>Connecting</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="74"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="75"/>
<source>Searching</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="78"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="79"/>
<source>Inactive</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="80"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="82"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="81"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="83"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="84"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="85"/>
<source>Communication established</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>تم إنجاز الإتصال</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="86"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="87"/>
<source>Auto answering</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......
......@@ -1215,66 +1215,66 @@
<translation>Приемане</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="60"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="76"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="61"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="77"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="518"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="771"/>
<source>Hold</source>
<translation>Задържане</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="62"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="63"/>
<source>Talking</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Говорене</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="64"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="65"/>
<source>ERROR</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>ГРЕШКА</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="66"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="67"/>
<source>Outgoing requested</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="68"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="69"/>
<source>Incoming</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Входящо</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="70"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="71"/>
<source>Calling</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Обаждане</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="72"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="73"/>
<source>Connecting</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Свързване</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="74"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="75"/>
<source>Searching</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Търсене</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="78"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="79"/>
<source>Inactive</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="80"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="82"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="81"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="83"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="84"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="85"/>
<source>Communication established</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Комуникацията е установена</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="86"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="87"/>
<source>Auto answering</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......
......@@ -1215,66 +1215,66 @@
<translation>Accepta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="60"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="76"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="61"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="77"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="518"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="771"/>
<source>Hold</source>
<translation>Mantenir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="62"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="63"/>
<source>Talking</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Parlant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="64"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="65"/>
<source>ERROR</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="66"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="67"/>
<source>Outgoing requested</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="68"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="69"/>
<source>Incoming</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Entrant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="70"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="71"/>
<source>Calling</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="72"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="73"/>
<source>Connecting</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Connectant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="74"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="75"/>
<source>Searching</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Buscant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="78"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="79"/>
<source>Inactive</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="80"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="82"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="81"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="83"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="84"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="85"/>
<source>Communication established</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="86"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="87"/>
<source>Auto answering</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......
......@@ -1215,66 +1215,66 @@
<translation>Přijmout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="60"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="76"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="61"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="77"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="518"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="771"/>
<source>Hold</source>
<translation>Pozastavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="62"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="63"/>
<source>Talking</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Probíhá hovor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="64"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="65"/>
<source>ERROR</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>CHYBA</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="66"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="67"/>
<source>Outgoing requested</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="68"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="69"/>
<source>Incoming</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Příchozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="70"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="71"/>
<source>Calling</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Volání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="72"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="73"/>
<source>Connecting</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Spojování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="74"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="75"/>
<source>Searching</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="78"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="79"/>
<source>Inactive</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="80"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="82"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="81"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="83"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="84"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="85"/>
<source>Communication established</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Spojení navázáno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="86"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="87"/>
<source>Auto answering</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......
......@@ -1215,66 +1215,66 @@
<translation>Accepter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="60"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="76"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="61"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="77"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="518"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="771"/>
<source>Hold</source>
<translation>Parker</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="62"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="63"/>
<source>Talking</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Taler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="64"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="65"/>
<source>ERROR</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>FEJL</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="66"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="67"/>
<source>Outgoing requested</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="68"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="69"/>
<source>Incoming</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Indgående</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="70"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="71"/>
<source>Calling</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ringer op</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="72"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="73"/>
<source>Connecting</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Forbinder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="74"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="75"/>
<source>Searching</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Søger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="78"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="79"/>
<source>Inactive</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="80"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="82"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="81"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="83"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="84"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="85"/>
<source>Communication established</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kommunikation etableret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="86"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="87"/>
<source>Auto answering</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......
......@@ -1215,66 +1215,66 @@
<translation>Akzeptieren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="60"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="76"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="61"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="77"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="518"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="771"/>
<source>Hold</source>
<translation>Halten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="62"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="63"/>
<source>Talking</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sprechend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="64"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="65"/>
<source>ERROR</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>FEHLER</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="66"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="67"/>
<source>Outgoing requested</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="68"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="69"/>
<source>Incoming</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Eingehend</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="70"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="71"/>
<source>Calling</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Rufaufbau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="72"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="73"/>
<source>Connecting</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Verbindet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="74"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="75"/>
<source>Searching</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Suchen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="78"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="79"/>
<source>Inactive</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="80"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="82"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="81"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="83"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="84"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="85"/>
<source>Communication established</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Kommunikation hergestellt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="86"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="87"/>
<source>Auto answering</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......
......@@ -1215,66 +1215,66 @@
<translation>Akzeptieren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="60"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="76"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="61"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="77"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="518"/>
<location filename="../src/useractionmodel.cpp" line="771"/>
<source>Hold</source>
<translation>In die Warteschleife schalten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="62"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="63"/>
<source>Talking</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Sprechen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="64"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="65"/>
<source>ERROR</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>FEHLER</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/api/call.h" line="66"/>
<location filename="../src/api/call.h" line="67"/>