Commit 32a0449b authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: Ie8540de323c087cb50b0a9305d00c0d39b3f9dce
parent 2f60cb22
...@@ -851,7 +851,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -851,7 +851,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="83"/> <location filename="../newwizardwidget.cpp" line="83"/>
<location filename="../newwizardwidget.cpp" line="218"/> <location filename="../newwizardwidget.cpp" line="218"/>
<source>(None)</source> <source>(None)</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>(Nessuno)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="705"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="705"/>
......
...@@ -113,17 +113,17 @@ Jami jest wolnym oprogramowaniem do uniwersalnej komunikacji, respektującym wol ...@@ -113,17 +113,17 @@ Jami jest wolnym oprogramowaniem do uniwersalnej komunikacji, respektującym wol
<message> <message>
<location filename="../advancedsipsettingwidget.ui" line="359"/> <location filename="../advancedsipsettingwidget.ui" line="359"/>
<source>TURN Password</source> <source>TURN Password</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Hasło TURN</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../advancedsipsettingwidget.ui" line="391"/> <location filename="../advancedsipsettingwidget.ui" line="391"/>
<source>TURN Username</source> <source>TURN Username</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Nazwa użytkownika TURN</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../advancedsipsettingwidget.ui" line="423"/> <location filename="../advancedsipsettingwidget.ui" line="423"/>
<source>TURN Address</source> <source>TURN Address</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Adres TURN</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../advancedsipsettingwidget.ui" line="464"/> <location filename="../advancedsipsettingwidget.ui" line="464"/>
...@@ -266,17 +266,17 @@ Jami jest wolnym oprogramowaniem do uniwersalnej komunikacji, respektującym wol ...@@ -266,17 +266,17 @@ Jami jest wolnym oprogramowaniem do uniwersalnej komunikacji, respektującym wol
<message> <message>
<location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="934"/> <location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="934"/>
<source>TURN Password</source> <source>TURN Password</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Hasło TURN</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="966"/> <location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="966"/>
<source>TURN Username</source> <source>TURN Username</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Nazwa użytkownika TURN</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="998"/> <location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="998"/>
<source>TURN Address</source> <source>TURN Address</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Adres TURN</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="1039"/> <location filename="../advancedsettingswidget.ui" line="1039"/>
...@@ -322,12 +322,12 @@ Jami jest wolnym oprogramowaniem do uniwersalnej komunikacji, respektującym wol ...@@ -322,12 +322,12 @@ Jami jest wolnym oprogramowaniem do uniwersalnej komunikacji, respektującym wol
<message> <message>
<location filename="../banneditemwidget.ui" line="80"/> <location filename="../banneditemwidget.ui" line="80"/>
<source>name</source> <source>name</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>nazwa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../banneditemwidget.ui" line="104"/> <location filename="../banneditemwidget.ui" line="104"/>
<source>id</source> <source>id</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>ID</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -565,7 +565,7 @@ Skopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!</translation> ...@@ -565,7 +565,7 @@ Skopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!</translation>
<message> <message>
<location filename="../deviceitemwidget.ui" line="105"/> <location filename="../deviceitemwidget.ui" line="105"/>
<source>Device Id</source> <source>Device Id</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>ID Urządzenia</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../deviceitemwidget.ui" line="143"/> <location filename="../deviceitemwidget.ui" line="143"/>
...@@ -601,7 +601,7 @@ Skopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!</translation> ...@@ -601,7 +601,7 @@ Skopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!</translation>
<message> <message>
<location filename="../linkdevicedialog.ui" line="62"/> <location filename="../linkdevicedialog.ui" line="62"/>
<source>Enter your account password</source> <source>Enter your account password</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Wprowadź hasło do twojego konta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../linkdevicedialog.ui" line="117"/> <location filename="../linkdevicedialog.ui" line="117"/>
...@@ -626,7 +626,7 @@ Skopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!</translation> ...@@ -626,7 +626,7 @@ Skopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!</translation>
<message> <message>
<location filename="../linkdevicedialog.ui" line="402"/> <location filename="../linkdevicedialog.ui" line="402"/>
<source>Your PIN is</source> <source>Your PIN is</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Twój PIN to</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../linkdevicedialog.ui" line="432"/> <location filename="../linkdevicedialog.ui" line="432"/>
...@@ -636,7 +636,7 @@ Skopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!</translation> ...@@ -636,7 +636,7 @@ Skopiuj i podziel się ze swoimi znajomymi!</translation>
<message> <message>
<location filename="../linkdevicedialog.ui" line="477"/> <location filename="../linkdevicedialog.ui" line="477"/>
<source>This pin and the account password should be entered in your device within 10 minutes.</source> <source>This pin and the account password should be entered in your device within 10 minutes.</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Ten pin i hasło do konta powinny zostać wprowadzone na twoim urządzeniu w ciągu 10 minut.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../linkdevicedialog.ui" line="553"/> <location filename="../linkdevicedialog.ui" line="553"/>
...@@ -694,7 +694,7 @@ Proszę, spróbuj ponownie.</translation> ...@@ -694,7 +694,7 @@ Proszę, spróbuj ponownie.</translation>
<message> <message>
<location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="163"/> <location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="163"/>
<source>Enter your account password</source> <source>Enter your account password</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Wprowadź hasło do twojego konta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="244"/> <location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="244"/>
...@@ -724,12 +724,12 @@ Proszę, spróbuj ponownie.</translation> ...@@ -724,12 +724,12 @@ Proszę, spróbuj ponownie.</translation>
<message> <message>
<location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="424"/> <location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="424"/>
<source>Registering Name</source> <source>Registering Name</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Rejestrowanie Nazwy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="548"/> <location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="548"/>
<source>Something went wrong</source> <source>Something went wrong</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Coś poszło nie tak</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="618"/> <location filename="../nameregistrationdialog.ui" line="618"/>
...@@ -802,7 +802,7 @@ Proszę, spróbuj ponownie.</translation> ...@@ -802,7 +802,7 @@ Proszę, spróbuj ponownie.</translation>
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="328"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="328"/>
<source>Create Jami SIP account button</source> <source>Create Jami SIP account button</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Guzik tworzenia konta SIP Jami</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="334"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="334"/>
...@@ -812,7 +812,7 @@ Proszę, spróbuj ponownie.</translation> ...@@ -812,7 +812,7 @@ Proszę, spróbuj ponownie.</translation>
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="340"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="340"/>
<source>Create a SIP account</source> <source>Create a SIP account</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Stwórz konto SIP</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="405"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="405"/>
...@@ -956,17 +956,17 @@ Twoi znajomi będą w stanie kontaktować się za pomocą tej nazwy użytkownika ...@@ -956,17 +956,17 @@ Twoi znajomi będą w stanie kontaktować się za pomocą tej nazwy użytkownika
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1973"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="1973"/>
<source>SIP Server edit</source> <source>SIP Server edit</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Edycja Serwera SIP</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="1979"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="1979"/>
<source>Server</source> <source>Server</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Serwer</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="2045"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="2045"/>
<source>SIP proxy input</source> <source>SIP proxy input</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Pole wprowadzenia proxy dla SIP</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../newwizardwidget.ui" line="2051"/> <location filename="../newwizardwidget.ui" line="2051"/>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment