Public
Authored by 360kpop

Nhận quản lý nhóm chiến thắng Produce 48

Dù chưa chính thức xác nhận nhưng việc đưa quản lý và vệ sĩ của Nu’est ra sân bay chung với IZONE đã chứng minh Pledis sẽ tiếp nhận quản lý nhóm nhạc nữ này Cũng giống như hai mùa Produce trước, sau khi chương trình kết thúc, mọi người đều quan tâm tới công ty nào sẽ nhận trách nhiệm quản lý nhóm nhạc dự án chiến thắng. Nếu như hai năm trước, YMC liên tiếp nhận quyền quản lý I.O.I và Wanna One, thì Produce 48 năm nay đã chuyển sang cho một công ty quản lý mới. Theo một số tin đồn thì Pledis Entertainment – công ty quản lý của After School, Nu’est, Seventeen, Pristin…sẽ là công ty quản lý hoạt động của IZONE. uploads-images-newscontent-2018-09-04-news-content-153604491023izone Dù chưa có bất kì thông tin xác nhận nào nhưng dựa trên thông tin của nhóm được đăng tải trên Wikipedia ghi rõ Pledis Entertainment sẽ là công ty quản lý của nhóm tại Hàn và AKB48 sẽ quản lý hoạt động tại Nhật , hay rõ hơn là việc quản lý và vệ sĩ của Nu’est đã xuất hiện tại sân bay để đưa nhóm IZ*ONE sang Nhật cho lịch trình nước ngoài đầu tiên đã phần nào chứng minh được tin tức Pledis nhận quản lý nhóm là sự thật.

https://360kpop.net/2018/09/09/nhan-quan-ly-nhom-chien-thang-produce-48-pledis-dinh-se-lam-gi-voi-lee-ga-eun-va-ga-nha/

KPop 4 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment