Public
Authored by nhangsachchonnhu

Thác khói trầm hương - Thưởng trầm tao nhã

Việc sử dụng trầm hương vào việc xông nhà, xông văn phòng, thanh lọc không khí, thu hút tài lộc đang trở nên phổ biến hơn, nên việc cung cấp các phụ phẩm đi kèm cũng là một khía cạnh đang rất được quan tâm.

Một trong những sản phẩm được sử dụng kèm với nhang nụ trầm hương, không chỉ là một sản phẩm đi kèm, một sản phẩm trang trí mà thác khói trầm hương còn mang ý nghĩa tâm linh, phong thủy cho người dùng.

dot-tram-huong-thom-nha-chua-benh11459400579

Thác khói trầm hương được làm bằng gốm cao cấp. Nếu như các loại gỗ bình thường, khi đốt khói sẽ bay lên trên, nhưng khi đốt hương trầm thì khói nặng hơn nên dễ dàng chìm xuống y hệt một dòng thác nhỏ ngoài tự nhiên. Với tính chất đặc biệt của khói hương trầm, nhang trầm hương mà cụ thể là nhang nụ được sử dụng kèm với thác khói trầm hương được tạo hình hoa sen, bàn tay phật, Tỳ hưu, cá chép hóa rồng... Tham khảo thêm về trầm hương và cách nhận biết trầm hương thật tại đây: https://www.scoop.it/topic/huong-sach-chon-nhu

thác-khói-trầm-hương-Rồng--510x565

Với thác khói trầm hương, việc lựa chọn nhang nụ trầm hương nguyên chất, sạch và tự nhiên là rất càn thiết. Và nhang sạch Chơn Như là một trong những lựa chọn tuyệt vời bởi nhang được sản xuất thủ công bởi chùa và các chú tiểu, dưới sự giám sát của thầy. Tham khảo Nhang nụ trầm hương của nhang nụ trầm hương tại đây

nụ-trầm-hương-chơn-như-533x400__1_

Edited
13 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment