Public
Authored by nhangsachchonnhu

Trầm hương có từ đâu và được tạo như thế nào?

Hiện nay các sản phẩm về trầm hương rất phổ biến trên thị trường bởi tác dụng không nhỏ của trầm hương trong đời sống tâm linh. Nhưng không nhiều người biết được trầm hương được hình thành như thế nào, bao lâu thì hình thành trầm hương?

Nhang trầm hương sạch Chơn Như xin chia sẻ về nguồn gốc của trầm hương và sự hình thành của nó.

Trầm hương chỉ có ở cây dó bầu hoặc các họ cây dó và được mọc khắp nơi trong khu rừng núi sâu. Cây dó bầu hoặc các cây họ dó không giống các cây thông thường khác, cây dó có 2 mạch, 1 mạch chạy lên mang theo các chất dinh dưỡng nuôi cây và 1 mạch chạy xuống tương trợ qua lại. Và trầm hương chỉ được tạo ra khi cây dó bị tổn thương, 2 mạch này chạm vào nhau tiết ra chất nhựa thơm để bảo vệ vết thương đó và qua năm tháng tạo thành trầm hương.

anh-8

Vết thương trên cây dó có thể là do tự nhiên, thiên tai mưa bão làm gãy cành hoặc do bom đạn, kiến đục lỗ tạo thành vết thương. Khi tinh dầu ngày càng ăn sâu và nhờ sự biến đổi của các phần tử nhiễm bệnh sẽ tích tụ nhựa để tự băng bó vết thương.

Hiện nay, ngoài việc vết thương trên cây dó ngoài những tác nhân tự nhiên, qua thời gian hình thành nên trầm hương tự nhiên, còn có sự ra đời của trầm hương nhân tạo, bởi sự cần thiết và nhu cầu của loại sản phẩm này.

u-nhuoc-diem-cua-che-pham-hoa-hoc-tao-tram-huong-655

Để làm thương cây dó, người ta có thể dùng những mũi khoang gây tổn thương vật lý lên cây dó, hoặc dùng phương pháp hóa học. Nhưng phương pháp này gỗ cây dó bầu và trầm hương chứa một số chất hóa học như là Cl, SO4, NO2... Một phương pháp khác tối ưu hơn và áp dụng được nguyên tắc bảo vệ sức khoe người dùng đó là dùng men vi sinh.

Giờ bạn đã biết nguồn gốc của trầm hương rồi, bạn có thể tìm hiểu các sản phẩm được làm từ trầm hương như: nhang trầm có tăm, nhang trầm có tăm, nhang vòng, nhang nụ...

Edited
13 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment