Commit faa21eaf authored by Guillaume Roguez's avatar Guillaume Roguez
Browse files

i18n: update translation from transifex

Change-Id: Ic8f8a722f616a27f9b2424aa2650b5ff962aa95d
parent d432dc26
......@@ -62,6 +62,7 @@
<string name="account_local_port_label">نقطة عبور ( port ) محلية</string>
<string name="account_stun_enable_label">إستعمل STUN</string>
<string name="account_stun_server_label">خادم STUN</string>
<string name="account_turn_enable_label">إستعمل TURN</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">منشور مثل المحلي</string>
<string name="account_published_port_label">نقطة العبور (port) المنشورة</string>
<string name="account_published_address_label">العنوان المنشور</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="pref_category_contacts">الاتصالات</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--RingActivity-->
<string name="close_msg">Натиснете „назад“ още веднъж за изход</string>
<string name="title_section0">Набиране</string>
<string name="title_section1">Обаждане</string>
<string name="title_section2">История</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="create_new_account_dialog_title">Няма регистриран акаунт</string>
<string name="create_new_account_dialog">Искате ли да регистрирате акаунт сега?</string>
<string name="cannot_pass_sipcall">Текущо избраният акаунт не е достъпен</string>
<string name="error_no_network">Няма връзка с мрежата</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Нов акаунт</string>
<string name="ab_account_edition_1">Изтриване</string>
<string name="ab_action_chat">Текстово съобщение</string>
<string name="ab_clear_history">Изчистване на историята</string>
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<!--Sections-->
<string name="menu_item_home">Начало</string>
<string name="menu_item_accounts">Управление на акаунти</string>
<string name="menu_item_settings">Настройки</string>
<string name="menu_item_about">Относно Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_action_call">Обаждане</string>
<string name="dial_number">Наберете номер</string>
<string name="dial_hint">Въведете телефонен номер</string>
<!--History Fragment-->
<string name="hist_replay_button">Повторение</string>
<string name="hist_replay_button_stop">Спиране</string>
<string name="hist_no_history">Няма история</string>
<string name="hist_in_calls">Входящи:%1$d</string>
<string name="hist_out_calls">Изходящи:%1$d</string>
<!--DetailsHistory Fragment-->
<string name="detail_hist_call_number">Набиране на %1$s</string>
<!--Home Fragment-->
<plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="one">%d разговор</item>
<item quantity="other">%d разговора</item>
</plurals>
<string name="home_transfering">Прехвърляне на %1$s към %1$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Прехвърлянето е завършено</string>
<string name="home_conf_item">%1$s участници</string>
<!--ContactList Fragment-->
<string name="no_contact_found">Няма намерен контакт</string>
<string name="starred_contacts_title">Любими</string>
<string name="searchbar_hint">Въведете име или тел. номер…</string>
<string name="choose_number">Изберете номер</string>
<!--FileExplorerDFragement-->
<string name="file_explorer_title">Изберете файл</string>
<!--TransferDFragment-->
<string name="transfer_to_another_call">Прехвърляне към друг текущ разговор:</string>
<string name="transfer_no_other_call">Няма други чакащи разговори</string>
<string name="transfer_type_number">Въведете номер, към който да прехвърлите:</string>
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_call_title">Пропуснато обаждане</string>
<string name="notif_missed_incoming_call">Пропуснато обаждане от %1$s</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Пропуснато обаждане до %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Входящо обаждане от %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Входящо обаждане</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Изходящо обаждане до %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Изходящо обаждане</string>
<string name="notif_current_call_title">Текущ разговор с %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Текущ разговор</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="me">Аз</string>
<string name="you_txt_prefix">Вие:</string>
<string name="action_call_conference">Конференция</string>
<string name="action_call_hold">Задържане</string>
<string name="action_call_hangup">Затваряне</string>
<string name="action_settings">Настройки</string>
<string name="action_send_msg">Изпращане на съобщение до %1$s</string>
<string name="web_site">Уеб сайт</string>
<string name="help_gestures">Този изглед ще обясни на потребителите различните действия по време на разговор. Ще бъдат обяснени различните действия: дълго натискане, влачене, мазване и т.н.</string>
<string name="send_message">Изпращане на съобщение</string>
<string name="ongoing_call">Текущо обаждане</string>
<string name="hist_in_call">Входящо обаждане от %1$s</string>
<string name="hist_out_call">Изходящо обаждане до %1$s</string>
<string name="add_to_contacts">Добавяне към контактите</string>
<string name="start_error_title">Не мога да пусна Ring !</string>
<string name="start_error_mic_required">Ring се нуждае от правото за ползване на микрофона, за да работи</string>
<string name="action_call_accept">Приемане</string>
<string name="action_call_decline">Отказ</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Включване на колонката</string>
<string name="ab_action_contact_add">Добавяне към контактите</string>
<string name="ab_action_audio_call">Гласово обаждане</string>
<string name="share_via">Споделяне чрез</string>
<string name="write_a_message">Напишете съобщение</string>
<string name="scan_qr">Сканиране на QR код</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Обръщане на камерата</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to login-->
<string name="prompt_alias">Псевдоним</string>
<string name="prompt_hostname">Име на сървъра</string>
<string name="prompt_username">Потребителско име</string>
<string name="prompt_password">Парола</string>
<string name="action_create">Добавяне на акаунт</string>
<string name="action_create_short">Регистриране</string>
<string name="error_field_required">Това поле е задължително</string>
<string name="dialog_wait_create">Добавяне на акаунт</string>
<string name="dialog_wait_create_details">Моля, изчакайте докато новият Ви акаунт бъде добавен…</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="help_ring_title">Ид. за Ring</string>
<string name="create_ring_account">Създаване</string>
<string name="create_sip_account">Добавяне</string>
<string name="configure_sip_account">Настройка</string>
<string name="share_number">Споделяне на номера</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="preference_section1">Акаунти</string>
<string name="empty_account_list">Няма регистриран акаунт</string>
<string name="normal_accounts_titles">Акаунти</string>
<string name="ip2ip_state">ГОТОВ</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Общи</string>
<string name="account_basic_category">Общи настройки</string>
<string name="account_alias_label">Име на акаунта</string>
<string name="account_hostname_label">Име на сървъра</string>
<string name="account_username_label">Потребителско име</string>
<string name="account_password_label">Парола</string>
<string name="account_optionnal_category">Незадължителни настройки</string>
<string name="account_autoanswer_label">Авт. отговор</string>
<string name="account_proxy_field">Прокси</string>
<string name="show_password">Показване на паролата</string>
<string name="account_type_label">Протокол</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Звук</string>
<string name="account_preferences_audio_tab">Звук</string>
<string name="account_ringtone_label">Тонове за звънене</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Включване на тоновете за звънене</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Път към тоновете за звънене</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Видео</string>
<string name="account_video_enable">Включване на видеото</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Разширени</string>
<string name="account_registration_exp_label">Срок на регистрацията</string>
<string name="account_local_interface_label">Местен интерфейс</string>
<string name="account_local_port_label">Местен порт</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Публикуваният да е същият като местния</string>
<string name="account_published_port_label">Публикуван порт</string>
<string name="account_published_address_label">Публикуван адрес</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Идентификационни данни</string>
<string name="account_credentials_edit">Редактиране на идентификационните данни</string>
<string name="account_credentials_add">Добавяне на идентификационни данни</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Сигурност</string>
<string name="account_srtp_deactivated">Изключен</string>
<string name="account_encryption_algo_label">Шифроващ алгоритъм</string>
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_certificate_file_label">Файл със сертификат</string>
<string name="account_tls_private_key_file_label">Файл с частен ключ</string>
<string name="account_tls_password_label">Парола за частен ключ</string>
<string name="account_tls_method_default">По подразбиране</string>
<string name="account_tls_server_name_label">Име на сървъра</string>
<string name="account_tls_verify_server_label">Проверка на сървъра</string>
<string name="account_tls_verify_client_label">Проверка на клиента</string>
<string name="account_tls_require_client_certificat_label">Изискване на клиентския сертификат</string>
<string name="account_tls_negotiation_timeout_sec">Време за изчакване на договарянето (сек)</string>
<string name="account_rtp_max_port">Максимален</string>
<string name="account_rtp_min_port">Минимален</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings for xml content description of images-->
<string name="contact_quick_call_description">Бързо обаждане</string>
<string name="contact_quick_msg_description">Бързо съобщение</string>
<string name="contact_quick_edit_description">Бързо редактиране</string>
<string name="contact_quick_discard_description">Бързо отхвърляне</string>
<string name="contact_picture_description">Снимка на контакта</string>
<string name="dial_numeric_pad">Цифрова клавиатура</string>
<string name="dial_alphabetic_pad">Буквена клавиатура</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="pref_category_network">Мрежа</string>
<string name="pref_category_contacts">Контакти</string>
<string name="pref_category_system">Система</string>
<string name="pref_mobileData_title">Мобилни данни</string>
<string name="pref_systemContacts_title">Използване на системните контакти</string>
<string name="pref_systemContacts_summary">Използване на системните контакти за показване на информация при обаждане.</string>
<string name="pref_systemDialer_title">Системни разговори с Ring</string>
<string name="pref_systemDialer_summary">Използване на Ring за системните разговори, когато е възможно.</string>
<string name="pref_startOnBoot_title">Пускане на Ring при включване</string>
<string name="pref_startOnBoot_summary">Пускане на Ring на заден фон когато системата се включва.</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to login-->
<!--Strings related to account creation-->
<!--AccountManagementFragment-->
<!--Basic Details-->
<!--Audio Details-->
<!--Video Details-->
<!--Advanced Details-->
<!--Security Details-->
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Seguretat</string>
<!--TLS Details-->
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--RingActivity-->
<string name="close_msg">Znovu stiskněte Zpět k opustení</string>
<string name="title_section0">Vytočit</string>
<string name="title_section1">Hovor</string>
<string name="title_section2">Historie</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Kruh</string>
<string name="create_new_account_dialog_title">Žádný účet není registrován</string>
<string name="create_new_account_dialog">Přejete si zaregistrovat nový účet?</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Nový účet</string>
<string name="ab_account_edition_1">Zmazat</string>
<string name="ab_clear_history">Vymazat historii</string>
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<!--Sections-->
<string name="menu_item_settings">Nastavení</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_action_call">Hoover</string>
<!--History Fragment-->
<!--DetailsHistory Fragment-->
<!--Home Fragment-->
<!--ContactList Fragment-->
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<!--Call Fragment-->
<string name="me"></string>
<string name="action_call_conference">Konference</string>
<string name="action_call_hold">Pozastavit</string>
<string name="action_settings">Nastavení</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to login-->
<string name="prompt_alias">Přezdívka</string>
<string name="prompt_hostname">Hostitelské jméno</string>
<string name="prompt_username">Uživatelské jméno</string>
<string name="prompt_password">Heslo</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="create_ring_account">Vytvořit</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Obecné</string>
<string name="account_hostname_label">Hostitelské jméno</string>
<string name="account_username_label">Uživatelské jméno</string>
<string name="account_password_label">Heslo</string>
<string name="account_proxy_field">Proxy</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Zvuk</string>
<string name="account_preferences_audio_tab">Zvuk</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Obraz</string>
<string name="account_video_enable">Povolit obraz</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Pokročilé</string>
<string name="account_turn_enable_label">Použít TURN</string>
<!--Security Details-->
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Zabezpečení</string>
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_method_default">Výchozí</string>
<string name="account_rtp_port_range">Rozsah portů pro zvuk RTP</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="pref_category_contacts">Kontakty</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--RingActivity-->
<string name="title_section1">Ring op</string>
<string name="title_section2">Historie</string>
<!--AB menus-->
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<!--Sections-->
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_action_call">Ring op</string>
<!--History Fragment-->
<!--DetailsHistory Fragment-->
<!--Home Fragment-->
<!--ContactList Fragment-->
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<!--Call Fragment-->
<string name="me">Mig</string>
<string name="action_call_conference">Konference</string>
<string name="action_call_hold">I kø</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to login-->
<string name="prompt_hostname">Værtsnavn</string>
<!--Strings related to account creation-->
<!--AccountManagementFragment-->
<!--Basic Details-->
<string name="account_hostname_label">Værtsnavn</string>
<!--Audio Details-->
<!--Video Details-->
<!--Advanced Details-->
<!--Security Details-->
<!--SRTP Details-->
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_method_default">Standard</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="pref_category_contacts">Kontakter</string>
</resources>
......@@ -62,6 +62,7 @@
<string name="account_local_port_label">Lokaler Port</string>
<string name="account_stun_enable_label">STUN benutzen</string>
<string name="account_stun_server_label">STUN-server</string>
<string name="account_turn_enable_label">Turn benutzen</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Veröffentlicht mit lokal übereinstimmend</string>
<string name="account_published_port_label">Veröffentlichter Port</string>
<string name="account_published_address_label">Veröffentlichte Adresse</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--RingActivity-->
<string name="title_section1">Voki</string>
<string name="title_section2">Historio</string>
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="create_new_account_dialog_title">Neniu Konto Registrita</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_account_creation">Nova konto</string>
<string name="ab_clear_history">Vakigi historion</string>
<!--Left Drawer-->
<!--Accessibility-->
<!--Sections-->
<string name="menu_item_home">Hejmo</string>
<string name="menu_item_settings">Agordoj</string>
<string name="menu_item_about">Pri Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_action_call">Voki</string>
<string name="dial_hint">Tajpu telefonnumeron</string>
<!--History Fragment-->
<string name="hist_no_history">Neniu historio</string>
<!--DetailsHistory Fragment-->
<!--Home Fragment-->
<string name="home_transfer_complet">Transmeto kompleta</string>
<!--ContactList Fragment-->
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<!--Call Fragment-->
<string name="me">Mi</string>
<string name="you_txt_prefix">Vi:</string>
<string name="action_call_conference">Konferenco</string>
<string name="action_call_hold">Deteni</string>
<string name="action_settings">Agordoj</string>
<string name="web_site">Retejo</string>
<string name="send_message">Sendi mesaĝon</string>
<string name="add_to_contacts">Aldoni al kontaktoj</string>
<string name="ab_action_contact_add">Aldoni al kontaktoj</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings related to login-->
<string name="prompt_alias">Kromnomo</string>
<string name="prompt_hostname">Nomo de gastiga komputilo</string>
<string name="prompt_username">Uzantnomo</string>
<string name="prompt_password">Pasvorto</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="create_ring_account">Krei</string>
<string name="help_sip_title">SIP konto</string>
<string name="create_sip_account">Aldoni</string>
<string name="configure_sip_account">Agordi</string>
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="preference_section1">Kontoj</string>
<string name="normal_accounts_titles">Kontoj</string>
<string name="ip2ip_state">PRETA</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Ĝenerala</string>
<string name="account_basic_category">Bazaj Agordoj</string>
<string name="account_hostname_label">Nomo de gastiga komputilo</string>
<string name="account_username_label">Uzantnomo</string>
<string name="account_password_label">Pasvorto</string>
<string name="account_optionnal_category">Malnepraj Agordoj</string>
<string name="account_proxy_field">Prokura servilo</string>
<string name="show_password">Montru pasvorton</string>
<!--Audio Details-->
<string name="account_audio_label">Aŭdio</string>
<string name="account_preferences_audio_tab">Aŭdio</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Video</string>
<string name="account_video_enable">Ŝalti videon</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Speciala</string>
<string name="account_turn_enable_label">Uzi TURN</string>
<!--Security Details-->
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Sekurigo</string>
<!--TLS Details-->
<string name="account_tls_method_default">Defaŭlta</string>
<string name="account_rtp_port_range">Porda amplekso de aŭdia RTP</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Strings for xml content description of images-->
<string name="contact_quick_msg_description">Rapida Mesaĝo</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="pref_category_contacts">Kontaktoj</string>
<string name="pref_category_system">Sistemo</string>
</resources>
......@@ -38,6 +38,10 @@
<!--DetailsHistory Fragment-->
<string name="detail_hist_call_number">Llamada %1$s</string>
<!--Home Fragment-->
<plurals name="home_conferences_title">
<item quantity="one">%d Conversacion</item>
<item quantity="other">%d Conversaciones</item>
</plurals>
<string name="home_transfering">Transfiriendo %1$s a %1$s</string>
<string name="home_transfer_complet">Transferencia realizada</string>
<string name="home_conf_item">%1$s participantes</string>
......@@ -58,6 +62,9 @@
<string name="notif_missed_outgoing_call">Llamada perdida de %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Llamada entrante de %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Llamada entrante</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Llamando a %1$s</string>
<string name="notif_outgoing_call">Llamada saliente</string>
<string name="notif_current_call_title">Llamada en curso con %1$s</string>
<string name="notif_current_call">Llamada en curso</string>
<!--Call Fragment-->
<string name="me">Yo</string>
......@@ -80,7 +87,11 @@
<string name="start_error_mic_required">Ring necesita el permiso de acceso al micro para funcionar.</string>
<string name="action_call_accept">Tomar llamada</string>
<string name="action_call_decline">Declinar</string>
<string name="ab_action_speakerphone">Activar el altavoz</string>
<string name="ab_action_contact_add">Agregar a contactos</string>
<string name="share_via">Compartir por</string>
<string name="ab_action_audio_call">Llamada de voz</string>
<string name="share_via">Compatir via</string>
<string name="write_a_message">Escribir un mensaje</string>
<string name="scan_qr">Leer Codigo de Lectura Rapida</string>
<string name="ab_action_flipcamera">Cambiar de camara</string>
</resources>
......@@ -33,6 +33,7 @@
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">General</string>
<string name="account_basic_category">Configuraciones Básicas</string>
<string name="account_alias_label">Nombre de la Cuenta</string>
<string name="account_hostname_label">Nombre del host</string>
<string name="account_bootstrap_label">Cargador de inicio</string>
<string name="account_username_label">Nombre de usuario</string>
......@@ -61,11 +62,13 @@
<string name="account_local_port_label">Puerto Local</string>
<string name="account_stun_enable_label">Usar Stun</string>
<string name="account_stun_server_label">Servidor STUN</string>
<string name="account_turn_enable_label">Utilizar TURN</string>
<string name="account_published_same_as_local_label">Publicar el mismo como local</string>
<string name="account_published_port_label">Puerto Publicado</string>
<string name="account_published_address_label">Dirección IP Publicada</string>
<!--Security Details-->
<string name="account_credentials_label">Credenciales</string>
<string name="account_credentials_edit">Edite las credenciales</string>
<!--SRTP Details-->
<string name="account_preferences_security_tab">Seguridad</string>
<string name="account_srtp_enabled_label">SRTP Habilitado</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment