Commit 31ac6fa9 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: I71b61852afbaff4017937e741498f4d333058f18
parent 41e61ab3
......@@ -563,12 +563,12 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -1050,26 +1050,6 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<source>Photobooth</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhotoboothWidget</name>
......
......@@ -563,12 +563,12 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<translation>نسخ الرقم</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......@@ -1050,26 +1050,6 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<source>Photobooth</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation>استيراد</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation>إختار ملف</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation>وثائق (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhotoboothWidget</name>
......
......@@ -15,7 +15,7 @@
<message utf8="true">
<location filename="../aboutdialog.ui" line="541"/>
<source>Liberté, Égalité, Fraternité - Version 1.0</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Свобода, равенство, братство - Версия 1.0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutdialog.ui" line="557"/>
......@@ -113,7 +113,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="580"/>
<source>UPnP enabled</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>UPnP е активиран</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="638"/>
......@@ -133,7 +133,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="311"/>
<source>Public username</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Общодостъпно потребителско име</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="354"/>
......@@ -303,12 +303,12 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2251"/>
<source>To add a new device to your Ring account, you export your account on the Ring. This will generate a pin that must be entered on your new device within 5 minutes of its generation.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>За да добавите ново устройство в своя акаунт в Ring, трябва да изнесете акаунта си в Ring. Това ще Ви даде ПИН-код, който трябва да бъде въведен на новото устройство в рамките на 5 минути от създаването си.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2267"/>
<source>Password (required)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Парола (задължително)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2295"/>
......@@ -323,12 +323,12 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2373"/>
<source>Your generated pin:</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Създаденият за Вас Личен Разпознавателен Код</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2386"/>
<source>PIN</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Личен Разпознавателен Код</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2396"/>
......@@ -343,7 +343,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2440"/>
<source>Banned Contacts</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Блокирани контакти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2112"/>
......@@ -358,7 +358,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1961"/>
<source>CA certificate</source>
<translation>CA сертификат</translation>
<translation>Сертификат от център за сертифициране</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1998"/>
......@@ -413,7 +413,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../accountdetails.cpp" line="327"/>
<source>Wrong password.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Грешна парола.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.cpp" line="354"/>
......@@ -431,12 +431,12 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../bannedcontactswidget.ui" line="66"/>
<source>Banned ID</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Блокирани IP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bannedcontactswidget.ui" line="98"/>
<source>Deban contact, and add to contact list</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Отблокиране на контакт и добавяне в списъка с контакти</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -467,7 +467,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../callwidget.ui" line="375"/>
<source>Contact requests</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Заявки за нови контакти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.ui" line="548"/>
......@@ -477,7 +477,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../callwidget.ui" line="633"/>
<source>Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ring е безплатен софтуер за универсална комуникация, който уважава свободата и личните данни на потребителите си.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.ui" line="782"/>
......@@ -563,12 +563,12 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<translation>Копиране на номера</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation>Свържете се с мен в Ring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation>Моят ид. за Ring е:</translation>
</message>
......@@ -886,7 +886,7 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<message>
<location filename="../contactrequestwidget.ui" line="175"/>
<source>Block</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Блокиране</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1050,26 +1050,6 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<source>Photobooth</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation>или</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation>Внасяне</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation>Изберете файл</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation>Всички файлове (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhotoboothWidget</name>
......@@ -1329,7 +1309,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../wizarddialog.ui" line="207"/>
<source>Create your profile</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Създаване на профил</translation>
</message>
<message>
<location filename="../wizarddialog.ui" line="312"/>
......@@ -1366,7 +1346,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../wizarddialog.ui" line="469"/>
<source>Register public username (experimental)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Регистриране на публично име (експериментално)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../wizarddialog.ui" line="496"/>
......
......@@ -562,12 +562,12 @@ Copieu i compartiu amb les vostres amistats!</translation>
<translation>Copia el número</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......@@ -847,7 +847,7 @@ Copieu i compartiu amb les vostres amistats!</translation>
<message>
<location filename="../contactpicker.ui" line="128"/>
<source>Create</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Crear</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1049,26 +1049,6 @@ Copieu i compartiu amb les vostres amistats!</translation>
<source>Photobooth</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>PhotoboothWidget</name>
......@@ -1328,7 +1308,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../wizarddialog.ui" line="207"/>
<source>Create your profile</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Crei el seu perfil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../wizarddialog.ui" line="312"/>
......
......@@ -563,12 +563,12 @@ Kopírujte a sdílejte jej s přáteli!</translation>
<translation>Zkopírovat číslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation>Spojte se se mnou přes Ring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation> Ring ID je :</translation>
</message>
......@@ -1050,26 +1050,6 @@ Kopírujte a sdílejte jej s přáteli!</translation>
<source>Photobooth</source>
<translation>Fotoautomat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation>nebo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation>Importovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation>Vybrat soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation>Soubory (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhotoboothWidget</name>
......
......@@ -563,12 +563,12 @@ Kopier og del den med dine venner!</translation>
<translation>Kopier nummer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation>Kontakt mig Ring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation>Min Ring-ID er:</translation>
</message>
......@@ -1050,26 +1050,6 @@ Kopier og del den med dine venner!</translation>
<source>Photobooth</source>
<translation>Fotobås</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation>eller</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation>Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation>Vælg fil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation>Filer (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhotoboothWidget</name>
......
......@@ -563,12 +563,12 @@ Kopieren und teilen Sie sie mit ihren Freunden!</translation>
<translation>Nummer kopieren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation>Kontaktieren Sie mich über Ring</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation>Meine Ring-ID ist:</translation>
</message>
......@@ -907,7 +907,7 @@ Kopieren und teilen Sie sie mit ihren Freunden!</translation>
<message>
<location filename="../deleteaccountdialog.ui" line="33"/>
<source>Do you really want to delete account ?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Möchten Sie Ihr Konto wirklich löschen?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../deleteaccountdialog.ui" line="66"/>
......@@ -1050,26 +1050,6 @@ Kopieren und teilen Sie sie mit ihren Freunden!</translation>
<source>Photobooth</source>
<translation>Photobooth</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation>oder</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation>Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation>Datei auswählen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation>Dateien (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PhotoboothWidget</name>
......
......@@ -562,12 +562,12 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<translation>Nummer kopieren</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......@@ -1050,26 +1050,6 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<source>Photobooth</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>PhotoboothWidget</name>
......
......@@ -562,12 +562,12 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<translation>Αντιγραφή αριθμού </translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="950"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="952"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
......@@ -875,7 +875,7 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<message>
<location filename="../contactrequestwidget.ui" line="129"/>
<source>Accept</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Αποδοχή</translation>
</message>
<message>
<location filename="../contactrequestwidget.ui" line="152"/>
......@@ -926,7 +926,7 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<message>
<location filename="../deleteaccountdialog.ui" line="164"/>
<source>Ok</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Εντάξει</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1018,7 +1018,7 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<message>
<location filename="../pathpassworddialog.ui" line="65"/>
<source>Ok</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Εντάξει</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pathpassworddialog.ui" line="72"/>
......@@ -1049,26 +1049,6 @@ Copy and share it with your friends!</source>
<source>Photobooth</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="58"/>
<source>or</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.ui" line="71"/>
<source>Import</source>
<translation>Εισαγωγή</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>