Commit 4902bc20 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Ide96602149aded5c3554addcc444a49ffc0af054
parent 2b5f744f
......@@ -73,7 +73,7 @@
"please_enter_valid_cors_domain_url": "Introdu un URL valabil al domeniului CORS.",
"global_parameters_cover_general_configuration_of_servers_engine": "Parametrii globali acoperă configurarea generală a serverului.",
"cors_domain_name": "Numele domeniului CORS",
"set_domain_of_web_cleint_server_to_connect_to_hans_admin_dashboard_and_jami_accounts_also_to_set_client_crls_ocsps": "Stabilește domeniul client-server pentru a te conecta la panoul de control administrativ JAMS și la conturile Jami. Este utilizat și pentru a defini de unde ar trebui clienții să descarce CRL-uri și să trimită interogări OCSP. În cazul în care folosești o instanță proxy (adică JAMS în spatele IIS), asigură-te că definești corect acest lucru, altfel dispozitivele nu vor putea descărca CRL-uri sau valida certificate.",
"set_domain_of_web_cleint_server_to_connect_to_hans_admin_dashboard_and_jami_accounts_also_to_set_client_crls_ocsps": "Stabilește domeniul client-server pentru a te conecta la tabloul de bord administrativ JAMS și la conturile Jami. Este utilizat și pentru a defini de unde ar trebui clienții să descarce CRL-uri și să trimită interogări OCSP. În cazul în care folosești o instanță proxy (adică JAMS în spatele IIS), asigură-te că definești corect acest lucru, altfel dispozitivele nu vor putea descărca CRL-uri sau valida certificate.",
"domain_name_of_web_client_server": "Numele de domeniu al serverului tău.",
"domain": "Domeniu",
"certificate_revocation_list_lifetime": "Durata Listei Certificatelor Revocate",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment