Commit 6c0b5b63 authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Ia5aae0e316754ca92a612f722ef542a6d29b3fd6
parent 148036fc
......@@ -3,13 +3,13 @@
"password": "Passord",
"confirm_password": "Gjenta passord",
"continue": "Fortsett",
"users": "users",
"users": "brukere",
"groups": "Grupper",
"blueprints": "Blåkopier",
"settings": "Innstillinger",
"Logout": "Logg ut",
"create_user": "Opprett bruker",
"login_failed": "Innlogging feilet. Kontroller dine opplysninger.",
"login_failed": "Innlogging mislyktes. Vennligst kontrollér opplysningene du har oppgitt.",
"sign_in": "Logg på",
"common_name_is_required": "Navn kreves.",
"state_is_required": "Delstat kreves.",
......@@ -34,7 +34,7 @@
"select_option_setting_up_certificate_authority": "Velg et alternativ for å sette opp sertifikatmyndigheten som skal brukes til å signere alle Jami-kontoer generert på denne JAMS-forekomsten.",
"import_certificate_authority": "Import sertifikatmyndighet",
"must_be_60_characters_or_less": "Må være 60 tegn eller mindre",
"username_is_required": "Username is required!",
"username_is_required": "Brukernavn påkreves!",
"must_be_50_characters_or_less": "Må være 50 tegn eller mindre",
"password_must_match": "Passordene må samsvare",
"password_confirmation_required": "Gjenta passord kreves.",
......@@ -66,15 +66,15 @@
"15_minutes": "15 minutter",
"30_minutes": "30 minutter",
"60_minutes": "60 minutter",
"1_month": "1 month",
"3_months": "3 months",
"6_months": "6 months",
"1_year": "1 year",
"1_month": "1 måned",
"3_months": "3 måneder",
"6_months": "6 måneder",
"1_year": "1 år",
"please_enter_valid_cors_domain_url": "Vennligst angi en gyldig CORS domenelenke.",
"global_parameters_cover_general_configuration_of_servers_engine": "De globale parametrene dekker den generelle konfigurasjonen av serverens motor.",
"cors_domain_name": "CORS domenenavn",
"set_domain_of_web_cleint_server_to_connect_to_hans_admin_dashboard_and_jami_accounts_also_to_set_client_crls_ocsps": "Sett domenet til webklient-serveren til å koble til JAMS admin dashboard og Jami kontoer. Den brukes også til å definere hvor klientene skal laste ned CRL og sende OCSP spørsmål. I tilfelle du kjører en forekomst via mellomtjener (dvs. JAMS bak IIS), må du sørge for å angi dette feltet riktig, ellers vil ikke enheter kunne laste ned CRL-er eller validere sertifikater.",
"domain_name_of_web_client_server": "The domain name of your web client server.",
"domain_name_of_web_client_server": "Domenenavnet på webklient-serveren din.",
"domain": "Domene",
"certificate_revocation_list_lifetime": "Sertifikat tilbakekallingsliste levetid",
"set_liftetime_crl_list_certificates_revoked": "Angi levetiden til CRL som inneholder listen over sertifikatene som er tilbakekalt før den planlagte utløpsdatoen.",
......@@ -86,7 +86,7 @@
"search_users_using": "Søk etter brukere med (brukernavn, fornavn, etternavn)",
"search_users": "Søk brukere",
"servername_is_required": "Tjenernavn kreves.",
"password_is_required": "Password is required!",
"password_is_required": "Passord påkreves!",
"domain_name_is_required": "Domenenavn kreves.",
"port_must_be_a_number": "Port må være et nummer.",
"port_must_be_positive": "Port må være positiv.",
......@@ -192,7 +192,7 @@
"are_you_sure_want_revoke": "Er du sikker på at du ønsker å tilbakekalle",
"revoke": "Tilbakekall",
"revoke_user": "Tilbakekalle bruker",
"edit_profile": "Edit profile",
"edit_profile": "Endre profil",
"change_password": "Endre passord",
"minimum_3_characters": "Minimum 3 tegn!",
"maximum_32_characters": "Maksimum 32 tegn!",
......@@ -201,9 +201,9 @@
"last_name_is_too_short": "Etternavn er for kort!",
"invalid_email": "Ugyldig epost!",
"organization_name_too_short": "Organisasjonsnavn for kort!",
"fax_not_valid": "Fax number not valid!",
"phone_not_valid": "Phone number not valid!",
"mobile_not_valid": "Mobile number not valid!",
"fax_not_valid": "Ugyldig fax-nummer!",
"phone_not_valid": "Ugyldig telefonnummer!",
"mobile_not_valid": "Ugyldig mobiltelefonnummer!",
"crop_image": "Beskjær bilde",
"zoom": "Zoom",
"rotation": "Rotasjon",
......@@ -238,8 +238,8 @@
"add_moderator_to_blueprint": "Add moderator to blueprint ...",
"add_moderator_to": "Add moderator to",
"remove_moderator": "Remove moderator",
"rendezvous": "Rendezvous",
"standalone": "Standalone",
"rendezvous": "Rendezvous (møte)",
"standalone": "Selvstendig",
"allow_incoming_calls_from_unknown_allow_video_calls_info": "If this option is disabled, only audio calls are allowed.",
"allow_incoming_calls_from_unknown_contacts_info": "If this option is disabled, only contacts from your list can contact you.",
"auto_answer_calls_info": "If this option is enabled, incoming calls are automatically answered. This option can be useful to monitor your house or a particular room when you are away from home for example.",
......@@ -252,5 +252,5 @@
"dht_configuration_popup": "Configure the DHT proxy server used by this account",
"contact_management": "Contact management",
"lookup_info": "If this option is disabled, user can not search and add new contacts",
"local_lan": "Local LAN"
"local_lan": "LAN (lokalt nettverk)"
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment