Commit 25947d5d authored by Jenkins's avatar Jenkins
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Ia5d9e0f6f5fa0bc1d5e52dcfbc20fcd585ad0389
parent d8548591
......@@ -82,4 +82,5 @@
<string name="send_request_button">أرسل</string>
<!--Blacklist-->
<!--Smartlist-->
<string name="tv_contact_row_header">الاتصالات</string>
</resources>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--About-->
<string name="feedback_section">Обратна връзка</string>
<string name="report">&lt;u&gt;Изпратете ни е-писмо&lt;/u&gt;</string>
<string name="section_license">Лиценз</string>
<string name="sponsor_section">Ring е безплатен софтуер, разработван и поддържан от</string>
<string name="copyright_section">Авторски права</string>
<string name="contribute_section">Принос</string>
<string name="version_section">Версия</string>
<string name="no_email_app_installed">Не е открито приложение за е-поща. Инсталирайте такова и ни изпратете доклад.</string>
<string name="no_browser_app_installed">Не е открито приложение-браузър. Инсталирайте такова, за да видите тази страница.</string>
<string name="email_chooser_title">Изпращане на е-писмо чрез…</string>
<string name="website_chooser_title">Преглед на уеб сайта чрез…</string>
<string name="license">Този софтуер се предоставя във вида, в който е, без никакви гаранции. За повече подробности, вижте
&lt;u&gt;Общия публичен лиценз на ГНУ, версия 3 или по-нов&lt;/u&gt;</string>
<string name="description">Ring е безплатен софтуер за универсална комуникация, който уважава свободата и личните данни на потребителите си.</string>
<string name="credits">Заслуги</string>
<!--About dialog-->
<string name="developed_by">Разработен от</string>
<string name="designed_by">Проектиран от</string>
<!--RingActivity-->
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">Няма връзка с мрежата</string>
<string name="error_mobile_network_available_but_disabled">Моля, разрешете достъпа до мобилната мрежа от настройките.</string>
<!--AB menus-->
<string name="ab_action_chat">Текстово съобщение</string>
<!--Left Drawer-->
......@@ -20,8 +31,10 @@
<string name="drawer_close">Затваряне на менюто</string>
<!--Sections-->
<string name="menu_item_home">Начало</string>
<string name="menu_item_contact_request">Заявки за нови контакти</string>
<string name="menu_item_accounts">Управление на акаунтите</string>
<string name="menu_item_settings">Настройки</string>
<string name="menu_item_share">Споделяне на моята информация</string>
<string name="menu_item_about">Относно Ring</string>
<!--Dialing Fragment-->
<string name="dial_number">Наберете номер</string>
......@@ -38,6 +51,8 @@
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_incoming_call">Пропуснато входящо обаждане</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Пропуснато изходящо обаждане</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Входящо обаждане от %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Входящо обаждане</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Изходящо обаждане до %1$s</string>
......@@ -58,6 +73,8 @@
<string name="ab_action_contact_add">Добавяне към контактите</string>
<string name="ab_action_contact_add_question">Добавяне към контактите?</string>
<string name="ab_action_audio_call">Гласово обаждане</string>
<string name="ab_action_video_call">Обаждане с видео</string>
<string name="ab_action_change_screen_orientation">Промяна на ориентацията на екрана</string>
<string name="share_via">Споделяне чрез</string>
<string name="write_a_message">Напишете съобщение</string>
<string name="scan_qr">Сканиране на QR-код</string>
......@@ -70,6 +87,8 @@
<string name="permission_dialog_camera_title">Право за използване на камерата</string>
<string name="permission_dialog_camera_message">Разговорите с видео изискват правото за използване на камерата. Моля, дайте това право на приложението.</string>
<string name="ringtone_error_title">Грешка</string>
<string name="ringtone_error_format_not_supported">Този формат не се поддържа.</string>
<string name="ringtone_error_size_too_big">Файлът е твърде голям. Максималният размер е %1$iКБ.</string>
<!--Read contacts permission-->
<string name="permission_dialog_read_contacts_message">Ring се нуждае от правото за четене на контактите, за да работи тази функционалност. Моля, разрешете го.</string>
<!--Write call log permission-->
......@@ -87,6 +106,7 @@
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Копиране на номера</string>
<string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s е копиран</string>
<string name="conversation_action_select_peer_number">Изберете номер</string>
<string name="conversation_action_block_this">Блокиране на този контакт</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Добавяне на %1$s?</string>
<string name="prompt_new_password">Нова парола</string>
......@@ -95,20 +115,38 @@
<string name="prompt_new_username">Въведете ново потребителско име</string>
<string name="help_password_choose">Изберете сигурна парола, която ще запомните, за да е защитен акаунтът Ви.</string>
<string name="help_password_enter">Въведете основната си парола за Ring</string>
<string name="help_pin_enter">Въведете ПИН-кода на друг настроен акаунт за Ring. Използвайте функцията „Изнасяне на акаунта в Ring“, за да получите ПИН.</string>
<string name="wizard_next">Напред</string>
<string name="wizard_back">Назад</string>
<!--MenuHeaderView-->
<string name="profile">Моят профил</string>
<string name="profile_message_warning">Профилът Ви се споделя само с контактите Ви</string>
<string name="open_the_gallery">Отваряне на галерията</string>
<string name="take_a_photo">Снимане</string>
<string name="profile_name_hint">Въведете името си (незадължително)</string>
<!--Share fragment-->
<string name="share_message">Сканирайте този QR-код с вградения скенер на приложението Ring, което иска да се свърже с Вас.</string>
<string name="share_message_no_account">Моля, изберете кой акаунт искате да споделите</string>
<string name="share_your_account_information">Споделяне на информацията аз връзка с мен</string>
<string name="generic_error_migration">Грешка</string>
<string name="generic_error_migration_message">Възникна грешка при прехвърлянето</string>
<!--Pending contact requests-->
<string name="accept">Приемане</string>
<string name="refuse">Отказ</string>
<string name="block">Блокиране</string>
<string name="contact_request_title">Заявка за свързване с нов контакт</string>
<string name="contact_request_msg">Имате %1$s заявки за свързване с нови контакти</string>
<string name="contact_request_account">За %1$s</string>
<string name="no_requests">0 заявки за свързване с нови контакти</string>
<!--Send contact requests-->
<string name="send_request_button">Изпращане</string>
<string name="send_request_title">Изпращане на заявка за свързване с нов контакт</string>
<string name="send_request_msg">Трябва да изпратите заявка за свързване с нов контакт, за да можете да комуникирате с този потребител. Докато заявката Ви не бъде приета, ще можете да изпращате съобщения, но потребителят няма да може да ги чете.</string>
<!--Blacklist-->
<string name="no_blocked_contact">0 блокирани контакти</string>
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">Няма изпратени заявки за свързване с нови контакти</string>
<string name="contact_request_sent">Заявката за свързване с нов контакт е изпратена</string>
<string name="search_results">Резултати от търсенето</string>
<string name="tv_contact_row_header">Контакти</string>
</resources>
......@@ -31,11 +31,16 @@
<!--AccountManagementFragment-->
<string name="empty_account_list">Няма регистриран акаунт</string>
<string name="normal_accounts_titles">Акаунти</string>
<string name="normal_devices_titles">Познати устройства свързани с този акаунт в Ring</string>
<string name="account_device_revocation_wrong_password">Грешна парола.</string>
<string name="account_device_revocation_unknown_device">Неизвестно устройство.</string>
<string name="account_device_revocation_error_unknown">Неизвестна грешка.</string>
<!--Basic Details-->
<string name="account_preferences_basic_tab">Общи</string>
<string name="account_basic_category">Общи настройки</string>
<string name="account_alias_label">Име на акаунта</string>
<string name="account_hostname_label">Име на сървъра</string>
<string name="account_bootstrap_label">Начална установка</string>
<string name="account_username_label">Потребителско име</string>
<string name="account_password_label">Парола</string>
<string name="account_optionnal_category">Незадължителни настройки</string>
......@@ -47,11 +52,13 @@
<string name="account_ringtone_label">Тонове за звънене</string>
<string name="account_ringtone_enabled_label">Включване на тоновете за звънене</string>
<string name="account_ringtone_path_label">Път към тоновете за звънене</string>
<string name="account_ringtone_custom_label">Използване на персонализиран тон на звънене</string>
<!--Video Details-->
<string name="account_video_label">Видео</string>
<string name="account_video_enable">Включване на видеото</string>
<!--Advanced Details-->
<string name="account_preferences_advanced_tab">Разширени</string>
<string name="account_dht_public_in_calls_label">Разрешаване на всички обаждания/съобщения</string>
<string name="account_registration_exp_label">Срок на регистрацията</string>
<string name="account_local_interface_label">Местен интерфейс</string>
<string name="account_local_port_label">Местен порт</string>
......@@ -98,19 +105,25 @@
<string name="account_export_end_error_title">Грешка</string>
<string name="account_export_end_error_message">Акаунтът не може да бъде изнесен. Възникна непозната грешка.</string>
<string name="account_enter_password">Въведете парола</string>
<string name="account_share_body">Свържете се с мен чрез „%1$s“ в системата за разпределена комуникация „Ring“: https://ring.cx</string>
<string name="account_share_body_with_username">Свържете се с мен чрез „%1$s“ или чрез моето публично потребителско име „%2$s“ в системата за разпределена комуникация „Ring“: https://ring.cx</string>
<string name="account_contact_me">Свържете се с мен в Ring !</string>
<string name="update_account">Обновяване на акаунта</string>
<string name="account_migration">Вашият акаунт в Ring може да бъде обновен.\nМоля, въведете паролата си.</string>
<string name="ring_account">Акаунт</string>
<string name="account_migration_title_dialog">Пренасяне на акаунта</string>
<string name="account_migration_message_dialog">Акаунтите Ви трябва да бъдат обновени. Искате ли да преминете към екрана за управление на акаунтите, за да направите това?</string>
<string name="account_update_needed">Нужно е обновяване</string>
<string name="account_cannot_be_found_title">Акаунтът не може да бъде открит</string>
<string name="account_cannot_be_found_message">Акаунтът не може да бъде открит в мрежата на Ring.\nУверете се, че е бил изнесен от Ring чрез съществуващо устройство, както и че данните за идентификация са правилни</string>
<string name="account_sip_cannot_be_registered_message">Можете да продължите с процеса по създаване на акаунт, или да редактирате информацията си тук. Можете да редактирате информацията и по-късно, в настройките на акаунта.</string>
<string name="account_no_network_title">Неуспешна връзка с мрежата</string>
<string name="account_no_network_message">Акаунтът не може да бъде добавен, тъй като Ring не може да се свърже с разпределената мрежа. Проверете връзката на устройството си.</string>
<string name="account_device_added_title">Акаунтът е добавен на устройството</string>
<string name="account_device_added_message">Настройката на акаунта Ви на това устройство беше успешна.</string>
<string name="account_device_updated_title">Акаунтът на устройството е обновен</string>
<string name="account_device_updated_message">Вие обновихте акаунта си успешно.</string>
<string name="account_sip_register_anyway">Регистриране въпреки това</string>
<string name="account_link_button">Свързване на това устройство с акаунт</string>
<string name="account_link_prompt_pin">Въведете ПИН</string>
<string name="account_new_button">Създаване на акаунт за Ring</string>
......@@ -127,11 +140,27 @@
<string name="registered_username">Регистрирано потребителско име</string>
<string name="username_already_taken">Потребителското име е вече заето</string>
<string name="invalid_username">Грешно потребителско име</string>
<string name="looking_for_username_availability">Проверяване дали потребителското име е свободно…</string>
<string name="account_status_connecting">Свързване</string>
<string name="account_status_connection_error">Грешка при свързването</string>
<string name="account_status_online">На линия</string>
<string name="account_status_unknown">Неизвестно</string>
<string name="account_status_offline">Извън линия</string>
<!--Create account-->
<string name="account_creation_home">Добре дошли в Ring</string>
<string name="account_creation_profile">Създаване на профил</string>
<string name="account_creation_ring">Създаване на акаунт в Ring</string>
<string name="account_link_title">Свързване на това устройство</string>
<string name="account_sip_cannot_be_registered">Акаунтът не може да бъде регистриран</string>
<!--Devices-->
<string name="account_revoke_device_hint">Въведете парола, за да продължите</string>
<string name="enter_password">Въведете парола</string>
<string name="revoke_device_wait_title">Моля, изчакайте…</string>
<string name="rename_device_title">Преименуване на това устройство</string>
<string name="rename_device_message">Изберете ново име, чрез което да разпознавате това устройство в своя акаунт в Ring</string>
<string name="rename_device_button">Преименуване на устройството</string>
<string name="account_rename_device_hint">Изберете ново име за устройството</string>
<string name="account_device_name_empty">Името на устройството не може да бъде празно</string>
<string name="account_device_this_indicator">това устройство</string>
<string name="account_disabled_indicator">изключено</string>
</resources>
......@@ -146,4 +146,5 @@
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">No s\'ha enviat cap petició de contacte</string>
<string name="contact_request_sent">S\'ha enviat una petició de contacte</string>
<string name="tv_contact_row_header">Contactes</string>
</resources>
......@@ -13,6 +13,7 @@
<string name="prompt_username">Nom d\'usuari</string>
<string name="prompt_password">Contrasenya</string>
<string name="action_create">Crea compte</string>
<string name="action_create_short">Crear</string>
<string name="action_register">Registra</string>
<string name="error_field_required">Es requereix aquest camp</string>
<string name="dialog_wait_create">S\'està afegint el compte</string>
......@@ -135,12 +136,21 @@ Podeu editar el vostre compte més endavant.</string>
<string name="account_device_updated_title">S\'ha actualitzat el dispositiu del compte</string>
<string name="account_device_updated_message">S\'ha actualitzat correctament el vostre compte de Ring.</string>
<string name="account_cannot_be_updated_message">No s\'ha pogut actualitzar el dispositiu del compte. Si us plau, comproveu la vostra contrasenya.</string>
<string name="account_sip_register_anyway">Registre de totes maneres</string>
<string name="account_link_prompt_pin">Introdueix PIN</string>
<string name="account_new_button">Crear un compte de Ring</string>
<string name="account_start_export_button">Genera PIN</string>
<string name="account_end_export_button">tanca</string>
<!--Name registration-->
<string name="register_name">Registrar nom</string>
<string name="invalid_username">Nom d\'usuari invalid</string>
<string name="account_status_connection_error">Error de xarxa</string>
<string name="account_status_unknown">Desconegut</string>
<!--Create account-->
<string name="account_creation_home">Benvigut a Ring</string>
<string name="account_creation_profile">Crei el seu perfil</string>
<!--Devices-->
<string name="account_revoke_device_hint">Introduïu la contrasenya per confirmar</string>
<string name="enter_password">Introduïu la contrasenya</string>
<string name="revoke_device_title">Revoca el dispositiu</string>
<string name="revoke_device_wait_title">Si us plau espereu...</string>
......
......@@ -146,4 +146,5 @@
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">Neposlána žádná žádost o kontakt</string>
<string name="contact_request_sent">Poslána žádost o kontakt</string>
<string name="tv_contact_row_header">Kontakty</string>
</resources>
......@@ -153,7 +153,6 @@ Prověřte, prosím, své heslo.</string>
<string name="register_name">Zaregistrovat jméno</string>
<string name="trying_to_register_name">Pokus o registraci jména</string>
<string name="registered_username">Registrované uživatelské jméno</string>
<string name="register_username">Zaregistrovat jméno veřejně (experimentální)</string>
<string name="username_already_taken">Uživatelské jméno je již obsazené</string>
<string name="invalid_username">Neplatné uživatelské jméno</string>
<string name="looking_for_username_availability">Zjišťuje se dostupnost uživatelského jména…</string>
......
......@@ -147,4 +147,5 @@
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">Ingen kontaktforespørgsler afsendt</string>
<string name="contact_request_sent">Kontaktforespørgsel afsendt</string>
<string name="tv_contact_row_header">Kontakter</string>
</resources>
......@@ -153,7 +153,6 @@ Du kan rette din konto senere</string>
<string name="register_name">Registrer navn</string>
<string name="trying_to_register_name">Forsøger at registrere navn</string>
<string name="registered_username">Registreret brugernavn</string>
<string name="register_username">Registrer offentligt brugernavn (eksperimentel funktionalitet)</string>
<string name="username_already_taken">Brugernavn er allerede taget</string>
<string name="invalid_username">Ugyldigt brugernavn</string>
<string name="looking_for_username_availability">Tjekker efter om brugernavnet er ledigt...</string>
......
......@@ -146,4 +146,5 @@
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">Keine Kontaktanfrage verschickt</string>
<string name="contact_request_sent">Kontaktanfrage verschickt</string>
<string name="tv_contact_row_header">Kontakte</string>
</resources>
......@@ -147,4 +147,6 @@
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">Keine Kontaktanfrage gesendet</string>
<string name="contact_request_sent">Kontaktanfrage gesendet</string>
<string name="search_results">Suchergebnisse</string>
<string name="tv_contact_row_header">Kontakte</string>
</resources>
......@@ -153,7 +153,6 @@ Sie können ihr Konto später bearbeiten</string>
<string name="register_name">Name registrieren</string>
<string name="trying_to_register_name">Name wird registriert</string>
<string name="registered_username">Benutzername wurde registriert</string>
<string name="register_username">Melden Sie sich für einen allgemein-bekannten Benutzername an (experimentell)</string>
<string name="username_already_taken">Dieser Benutzername ist bereits vergeben</string>
<string name="invalid_username">Ungültiger Benutzername</string>
<string name="looking_for_username_availability">Prüfe, ob der Benutzername verfügbar ist...</string>
......
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--About-->
<string name="feedback_section">Προτάσεις</string>
<string name="report">&lt;u&gt;Επικοινωνήστε μαζί μας&lt;/u&gt;</string>
<string name="section_license">Άδεια</string>
<string name="sponsor_section">Το Ring είναι δωρεάν/ελεύθερο λογισμικό αναπτυγμένο και υποστηριζόμενο από</string>
<string name="copyright_section">Πνευματική ιδιοκτησία</string>
<string name="contribute_section">Πρόσφερε</string>
<string name="version_section">Έκδοση</string>
<string name="no_email_app_installed">Δεν βρέθηκε κάποια εφαρμογή email, εγκαταστήστε μια για μας στείλετε μια αναφορά</string>
<string name="no_browser_app_installed">Δεν βρέθηκε πρόγραμμα περιήγησης εγκατεστημένο, εγκαταστείστε ένα για να δείτε την σελίδα.</string>
<string name="email_chooser_title">Αποστολή email σε χρήση...</string>
<string name="website_chooser_title">Προβολή σελίδας με...</string>
<string name="license">Η εφαρμογή παρέχεται \"ως έχει\", χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
&lt;u&gt;GNU General Public License έκδοση 3 ή αργότερη&lt;/u&gt;</string>
<string name="description">Το Ring είναι ελεύθερο λογισμικό για παγκόσμια επικοινωνία που σέβεται τις ελευθερίες και την ιδιωτικότητα των χρηστών του.</string>
<string name="credits">Μονάδες</string>
<!--About dialog-->
<string name="developed_by">Ανάπτυξη</string>
<string name="designed_by">Σχεδιασμός</string>
<!--RingActivity-->
<string name="title_activity_sflphone_home">Ring</string>
<string name="error_no_network">Καμία σύνδεση στο δίκτυο</string>
......@@ -38,6 +47,8 @@
<!--FileExplorerDFragement-->
<!--TransferDFragment-->
<!--Notifications-->
<string name="notif_missed_incoming_call">Αναπάντητη εισερχόμενη κλήση</string>
<string name="notif_missed_outgoing_call">Αναπάντητη εξερχόμενη κλήση</string>
<string name="notif_incoming_call_title">Εισερχόμενη κλήση από %1$s</string>
<string name="notif_incoming_call">Εισερχόμενη κλήση</string>
<string name="notif_outgoing_call_title">Εξερχόμενη κλήση %1$s</string>
......@@ -59,6 +70,7 @@
<string name="ab_action_contact_add_question">Προσθήκη στις επαφές;</string>
<string name="ab_action_audio_call">Κλήση φωνής</string>
<string name="ab_action_video_call">Κλήση βίντεο</string>
<string name="ab_action_change_screen_orientation">Στρίψτε την οθόνη</string>
<string name="share_via">Μοίρασμα μέσω</string>
<string name="write_a_message">Γράψε μήνυμα</string>
<string name="scan_qr">Σάρωση QR κώδικα</string>
......@@ -71,10 +83,12 @@
<string name="permission_dialog_camera_title">Άδεια πρόσβασης στην κάμερα</string>
<string name="permission_dialog_camera_message">Οι κλήσεις μέσω βίντεο χρειάζεται την άδεια στην κάμερά για να δουλέψει. Παρακαλώ σκεφτείτε να την ενεργοποιήσετε.</string>
<string name="ringtone_error_title">Σφάλμα</string>
<string name="ringtone_error_format_not_supported">Η μορφή δεν υποστιρίζεται.</string>
<string name="ringtone_error_size_too_big">Το αρχείο είναι πολύ μεγάλο. Το μέγιστο μέγεθος είναι %1$ikB.</string>
<!--Read contacts permission-->
<string name="permission_dialog_read_contacts_message">Η εφαρμογή Ring χρειάζεται να διαβάσει τις επαφές σας ώστε να ενεργοποιήσει αυτή την λειτουργία. Παρακαλώ δώστε την.</string>
<!--Write call log permission-->
<string name="permission_dialog_write_call_log_message">Επιβαιβεώστε την πρόσβαση της εφαρμογής στο αρχείο κλησεων. </string>
<!--QRCode Scan-->
<string name="scan_qr_account_message">Σαρώστε τον κώδικα QR του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε.</string>
<!--Settings-->
......@@ -88,22 +102,47 @@
<string name="conversation_action_copy_peer_number">Αντιγραφή αριθμού </string>
<string name="conversation_action_copied_peer_number_clipboard">%1$s αντιγράφτηκε στο πρόχειρο</string>
<string name="conversation_action_select_peer_number">Επιλέξτε αριθμό </string>
<string name="conversation_action_block_this">Μπλοκάρισμα επαφής</string>
<!--Contacts-->
<string name="add_call_contact_number_to_contacts">Προσθήκη %1$s ;</string>
<string name="prompt_new_password">Νέο συνθηματικό</string>
<string name="prompt_new_password_repeat">Επανάληψη νέου συνθηματικού</string>
<string name="account_create_title">Δημιουργία λογαριασμού Ring</string>
<string name="prompt_new_username">Εισάγετε νέο ψευδώνυμο</string>
<string name="help_password_choose">Επιλέξτε έναν ισχυρό κωδικό τον οποίο θα θυμάστε πάντα για την διασφάληση του λογαριασμού Ring.</string>
<string name="help_password_enter">Εισαγωγή συνθηματικού του κύριου Ring λογαριασμού σας</string>
<string name="help_pin_enter">Εισάγετε το PIN απο άλλο ρυθμισμένο λογαριασμό Ring. Επελέξτε την διαδικασία \"εξαγωγή λογαριασμού Ring\" για να λάβετε ένα PIN.</string>
<string name="wizard_next">Επόμενο</string>
<string name="wizard_back">Πίσω</string>
<!--MenuHeaderView-->
<string name="profile">Το προφίλ μου</string>
<string name="profile_message_warning">Το προφίλ σας διαμοιράζεται μόνο με τις επαφές σας</string>
<string name="open_the_gallery">Άνοιγμα έκθεσης</string>
<string name="take_a_photo">Λήψη φωτογραφίας</string>
<string name="profile_name_hint">Εισάγετε το όνομα σας (προαιρετικό)</string>
<!--Share fragment-->
<string name="share_message">Σκανάρετε τον κωδικό QR με το ενσωματωμένο σκάνερ της εφαρμογής Ring που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας.</string>
<string name="share_message_no_account">Επιλέξτε έναν λογαριασμό για διαμοιρασμό.</string>
<string name="share_your_account_information">Μοίρασε τις πληροφορίες των επαφών μου</string>
<string name="generic_error_migration">Σφάλμα</string>
<string name="generic_error_migration_message">Δημιουργήθηκε σφάλμα κατα την μετακίνηση</string>
<!--Pending contact requests-->
<string name="accept">Αποδοχή</string>
<string name="refuse">Άρνηση</string>
<string name="block">Μπλοκάρισμα</string>
<string name="contact_request_title">Νέο αίτημα επαφής</string>
<string name="contact_request_msg">Έχετε %1$sαίτημα(τα) επαφής</string>
<string name="contact_request_account">Για %1$s</string>
<string name="no_requests">0 αιτήματα επαφής</string>
<!--Send contact requests-->
<string name="send_request_button">Αποστολή</string>
<string name="send_request_title">Αποστολή αίτημα επαφής</string>
<string name="send_request_msg">Αποστείλετε ένα αίτημα επαφής ώστε να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον χρήστη. Ωσότου το αίτημα σας να γίνει αποδεκτό, μπορείτε να αποστείλετε μηνύματα αλλά ο χρήστης δεν θα μπορεί να τα διαβάσει.</string>
<!--Blacklist-->
<string name="no_blocked_contact">0 Μπλοκαρισμένες επαφές</string>
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">Δεν έχουν αποσταλλέι αιτήματα επαφής</string>
<string name="contact_request_sent">Αίτημα επαφής εστάλει</string>
<string name="search_results">Αποτελέσματα αναζήτησης</string>
<string name="tv_contact_row_header">Επαφές</string>
</resources>
......@@ -2,14 +2,25 @@
<resources>
<!--Strings related to account edition screen-->
<string name="ic_delete_menu">Διαγραφή</string>
<string name="ic_advanced_menu">Προχωρημένες ρυθμίσεις</string>
<string name="ic_blacklist_menu">Μπλοκαρισμένες επαφές</string>
<!--Strings related to account creation-->
<string name="add_ring_account_title">Εισάγετε λογαριασμό Ring.</string>
<string name="add_sip_account_title">Προσθήκη λογαριασμού SIP</string>
<string name="ring_account_default_name">Λογαριασμός Ring %1$s</string>
<string name="prompt_alias">Ψευδώνυμο</string>
<string name="prompt_hostname">Hostname</string>
<string name="prompt_username">Όνομα χρήστη</string>
<string name="prompt_password">Σύνθημα</string>
<string name="action_create">Δημιουργία λογαριασμού</string>
<string name="action_create_short">Δημιουργία</string>
<string name="action_register">Εγγραφή</string>
<string name="error_field_required">Υποχρεωτικό πεδίο</string>
<string name="dialog_wait_create">Εισαγωγή λογαριασμού</string>
<string name="dialog_wait_create_details">Παρακαλώ περιμένετε για την εισαγωγή του νέου λογαριασμού</string>
<string name="dialog_wait_update">Αναβάθμιση λογαριασμού</string>
<string name="dialog_wait_update_details">Παρακαλώ περιμένετε για την αναβάθμιση του λογαριασμού σας...</string>
<string name="dialog_warn_ip2ip_account_title">Δημιουργία κενού λογαριασμού SIP ?</string>
<string name="create_sip_account">Προσθήκη λογαριασμού SIP</string>
<!--Strings related to account deletion-->
<string name="account_delete_dialog_message">Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί.</string>
......@@ -44,6 +55,7 @@
<string name="account_device_updated_message">Ο Ring λογαριασμός σας αναβαθμίστηκε επιτυχώς.</string>
<string name="account_link_button">Σύνδεση αυτής της συσκευής με ένα λογαριασμό</string>
<string name="account_new_button">Δημιουργία λογαριασμού Ring</string>
<string name="account_link_export_button">Σύνδεση μιας άλλης συσκευής σε αυτόν το λογαριασμό</string>
<!--Name registration-->
<string name="username_already_taken">Το όνομα χρήστη ήδη χρησιμοποιείται</string>
<string name="invalid_username">Μη έγκυρο όνομα χρήστη</string>
......
......@@ -99,4 +99,5 @@
<string name="send_request_button">Sendi</string>
<!--Blacklist-->
<!--Smartlist-->
<string name="tv_contact_row_header">Kontaktoj</string>
</resources>
......@@ -147,4 +147,5 @@
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">No se ha enviado ninguna solicitud de contacto</string>
<string name="contact_request_sent">Solicitud de contacto enviada</string>
<string name="tv_contact_row_header">Contactos</string>
</resources>
......@@ -153,7 +153,6 @@ Puedes editar tu cuenta luego</string>
<string name="register_name">Registrar nombre</string>
<string name="trying_to_register_name">Intentando registrar nombre</string>
<string name="registered_username">Nombre de usuario registrado</string>
<string name="register_username">Registrar un nombre público (experimental)</string>
<string name="username_already_taken">El nombre de usuario ya está en uso</string>
<string name="invalid_username">Nombre de usuario no válido</string>
<string name="looking_for_username_availability">Comprobando disponibilidad del nombre de usuario...</string>
......
......@@ -144,4 +144,5 @@
<!--Smartlist-->
<string name="no_contact_request">هیچ درخواست تماسی ارسال نشده</string>
<string name="contact_request_sent">درخواست تماس ارسال شد</string>
<string name="tv_contact_row_header">مخاطبان</string>
</resources>
......@@ -151,7 +151,6 @@
<string name="register_name">ثبت نام</string>
<string name="trying_to_register_name">در حال تلاش برای ثبت نام</string>
<string name="registered_username">نام کاربری ثبت شد</string>
<string name="register_username">ثبت نام کاربری عمومی (آزمایشی)</string>
<string name="username_already_taken">نام کاربری قبلاً برداشته شده</string>
<string name="invalid_username">نام کاربری نامعتبر</string>
<string name="looking_for_username_availability">در حال جستجو برای در دسترس بودن نام کاربری ...</string>
......
......@@ -103,4 +103,5 @@
<string name="send_request_button">Lähetä</string>
<!--Blacklist-->
<!--Smartlist-->
<string name="tv_contact_row_header">Yhteystiedot</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment