Commit 3e21d626 authored by Jenkins's avatar Jenkins Committed by Guillaume Roguez
Browse files

i18n: automatic bump

Change-Id: Ifb6041fcbde3af9defdda95386b565ed58cb1b04
parent 57a8dcfa
......@@ -127,7 +127,7 @@
<value>Заслуги</value>
</data>
<data name="_aboutDisclaimer_.Text" xml:space="preserve">
<value>This program comes with absolutely no warranty</value>
<value>Тази програма се предоставя за ползване без никакви гаранции</value>
</data>
<data name="_aboutGPL_0_.Text" xml:space="preserve">
<value>Вижте</value>
......@@ -148,7 +148,7 @@
<value>Клиентът на Ring за „Microsoft Windows Runtime“.</value>
</data>
<data name="_aboutReleaseTitle_.Text" xml:space="preserve">
<value>Liberté, Égalité, Fraternité! - Version 1.0</value>
<value>Liberté, Égalité, Fraternité! – Версия 1.0</value>
</data>
<data name="_accountAliasTextBoxUid_.PlaceholderText" xml:space="preserve">
<value>Въведете псевдоним</value>
......@@ -163,7 +163,7 @@
<value>Въведете ПИН</value>
</data>
<data name="_accountsAddStep1_.Text" xml:space="preserve">
<value>To link this device to a Ring account, you&apos;ll first need to generate a PIN from Ring on a device hosting the account.</value>
<value>За да свържете това устройство с акаунт в Ring, трябва първо да създадете ПИН-код от Ring на устройство, което вече има достъп до акаунта.</value>
</data>
<data name="_accountsAutoAnswer_.Text" xml:space="preserve">
<value>Авт. отговор</value>
......@@ -178,10 +178,10 @@
<value>Въведете паролата си</value>
</data>
<data name="_accountsIncognitoContacts_.Text" xml:space="preserve">
<value>Accept calls and messages from incognito contacts</value>
<value>Приемане на обаждания и съобщения от скрити контакти</value>
</data>
<data name="_accountsPINGenerator_.Text" xml:space="preserve">
<value>PIN generator</value>
<value>Създаване на ПИН</value>
</data>
<data name="_accountsRegisterPublicName_.Text" xml:space="preserve">
<value>Регистриране на публично потребителско име</value>
......@@ -202,19 +202,19 @@
<value>UPnP</value>
</data>
<data name="_accountsWaitingAndResult_.Text" xml:space="preserve">
<value>Exporting account on the Ring...</value>
<value>Изнасяне на акаунта в Ring</value>
</data>
<data name="_callsLookingFor_" xml:space="preserve">
<value>looking for </value>
<value>търсене на</value>
</data>
<data name="_contactRequestPending_.Text" xml:space="preserve">
<value>has added you as a contact</value>
<value>Ви добави като контакт</value>
</data>
<data name="_contactRequestSent_.Text" xml:space="preserve">
<value>Contact request sent</value>
<value>Заявката за свързване с нов контакт е изпратена</value>
</data>
<data name="_contactRequestsTitle_.Text" xml:space="preserve">
<value>Contact Requests</value>
<value>Заявки за нови контакти</value>
</data>
<data name="_contactsTitle_.Text" xml:space="preserve">
<value>Контакти</value>
......@@ -223,7 +223,7 @@
<value>Научете повече</value>
</data>
<data name="_msgBeginningOfTime_.Text" xml:space="preserve">
<value>Beginning of Time</value>
<value>Началото на времето</value>
</data>
<data name="_registerOnBlockchainEditionUid_.Content" xml:space="preserve">
<value>Регистриране</value>
......@@ -268,7 +268,7 @@
<value>Относно</value>
</data>
<data name="_welcomeDescription_.Text" xml:space="preserve">
<value>Ring is a free and universal communication platform which preserves the users&apos; privacy and freedoms.</value>
<value>Ring е система за безплатна и универсална комуникация, който уважава свободата и неприкосновеността на потребителите си.</value>
</data>
<data name="_welcomePrivacyLink_.Content" xml:space="preserve">
<value>Декларация за поверителност</value>
......@@ -307,13 +307,13 @@
<value>ring id added</value>
</data>
<data name="_contactsUserAdded_" xml:space="preserve">
<value>username found and added</value>
<value>потребителското име е открито и добавено.</value>
</data>
<data name="_contactsUsernameInvalid_" xml:space="preserve">
<value>username invalid</value>
<value>потребителското име е неправилно</value>
</data>
<data name="_contactsUsernameNotFound_" xml:space="preserve">
<value>username not found</value>
<value>потребителското име не е намерено</value>
</data>
<data name="_wizardAddExistingAccount_.Content" xml:space="preserve">
<value>Добавяне на съществуващ акаунт</value>
......@@ -409,7 +409,7 @@
<value>Създаване на акаунт</value>
</data>
<data name="_tt_cr_list_menu_.Text" xml:space="preserve">
<value>Contact Requests</value>
<value>Заявки за нови контакти</value>
</data>
<data name="_tt_devices_list_menu_.Text" xml:space="preserve">
<value>Устройства</value>
......
......@@ -160,7 +160,7 @@
<value>Add Device</value>
</data>
<data name="_accountsAddEnterPIN_.PlaceholderText" xml:space="preserve">
<value>Enter PIN</value>
<value>Introdueix PIN</value>
</data>
<data name="_accountsAddStep1_.Text" xml:space="preserve">
<value>To link this device to a Ring account, you&apos;ll first need to generate a PIN from Ring on a device hosting the account.</value>
......
......@@ -202,7 +202,7 @@
<value>UPnP</value>
</data>
<data name="_accountsWaitingAndResult_.Text" xml:space="preserve">
<value>Exporting account on the Ring...</value>
<value>Fiók exportálása a Ringen…</value>
</data>
<data name="_callsLookingFor_" xml:space="preserve">
<value>looking for </value>
......@@ -556,6 +556,6 @@
<value>Remove contact</value>
</data>
<data name="_welcome_.Text" xml:space="preserve">
<value>Welcome to</value>
<value>Üdvözli a </value>
</data>
</root>
......@@ -238,7 +238,7 @@
<value>Impostazioni</value>
</data>
<data name="_settingsVideoDevice_.Text" xml:space="preserve">
<value>Device</value>
<value>Dispositivo</value>
</data>
<data name="_settingsVideoRate_.Text" xml:space="preserve">
<value>Rate</value>
......
This diff is collapsed.
......@@ -349,7 +349,7 @@
<value>Show banned contacts</value>
</data>
<data name="_accountNotRegistered_" xml:space="preserve">
<value>No connection available</value>
<value>Нет подключения</value>
</data>
<data name="_tt_accept_account_mod_.Text" xml:space="preserve">
<value>Accept account modifications</value>
......
......@@ -142,7 +142,7 @@
<value>для получения более подробной информации.</value>
</data>
<data name="_aboutReleaseDescription_.Text" xml:space="preserve">
<value>Ring — это безопасная и распределённая программа для общения.</value>
<value>Ring — это безопасная и распределенная программа для общения.</value>
</data>
<data name="_aboutReleasePlatform_.Text" xml:space="preserve">
<value>Клиент RIng для Microsoft Windows</value>
......@@ -163,7 +163,7 @@
<value>Введите PIN</value>
</data>
<data name="_accountsAddStep1_.Text" xml:space="preserve">
<value>Чтобы привязать это устройство к аккаунту Ring, надо сперва сгенерировать PIN на устройстве, на котором размещён аккаунт.</value>
<value>Чтобы привязать это устройство к аккаунту Ring, необходимо сгенерировать PIN на устройстве, на котором уже размещен аккаунт.</value>
</data>
<data name="_accountsAutoAnswer_.Text" xml:space="preserve">
<value>Автоответ</value>
......@@ -196,7 +196,7 @@
<value>Аккаунты</value>
</data>
<data name="_accountsType_.Text" xml:space="preserve">
<value>Тип учётной записи</value>
<value>Тип учетной записи</value>
</data>
<data name="_accountsUPnP_.Text" xml:space="preserve">
<value>UPnP</value>
......@@ -274,10 +274,10 @@
<value>Политика конфиденциальности</value>
</data>
<data name="_whatWillHappendeleteRingAccountEditionUid_.Text" xml:space="preserve">
<value>Ваш аккаунт будет удалён с этого компьютера. Это действие не затронет другие устройства. Ваш публичный аккаунт не может быть удалён.</value>
<value>Ваш аккаунт будет удален с этого компьютера. Это действие не затронет другие устройства. Ваш публичный аккаунт не может быть удален.</value>
</data>
<data name="_whatWillHappendeleteSipAccountEditionUid_.Text" xml:space="preserve">
<value>Ваш аккаунт будет удалён с этого компьютера.</value>
<value>Ваш аккаунт будет удален с этого компьютера.</value>
</data>
<data name="_whatWillHappenEditionUid_.Text" xml:space="preserve">
<value>Люди смогут найти вас по вашему имени пользователя</value>
......@@ -286,13 +286,13 @@
<value>Вы уже зарегистрированы.</value>
</data>
<data name="_whatWillHappen_1_" xml:space="preserve">
<value>Вы ещё не зарегистрированы.</value>
<value>Вы еще не зарегистрированы.</value>
</data>
<data name="_whatWillHappen_2_" xml:space="preserve">
<value>Нужно отправить свой Ring ID.</value>
</data>
<data name="_accountsCredentialsExpired_" xml:space="preserve">
<value>Неверные учётные данные или PIN просрочен</value>
<value>Неверные учетные данные или PIN просрочен</value>
</data>
<data name="_accountsNoDeviceId_" xml:space="preserve">
<value>Не найден идентификатор устройства!</value>
......@@ -337,7 +337,7 @@
<value>Псевдоним</value>
</data>
<data name="_accountsCreation_.Text" xml:space="preserve">
<value>Создать учётную запись</value>
<value>Создать учетную запись</value>
</data>
<data name="_accountsEnabled_.Text" xml:space="preserve">
<value>Аккаунт активирован</value>
......@@ -349,7 +349,7 @@
<value>Показать заблокированные контакты</value>
</data>
<data name="_accountNotRegistered_" xml:space="preserve">
<value>No connection available</value>
<value>Нет подключения</value>
</data>
<data name="_tt_accept_account_mod_.Text" xml:space="preserve">
<value>Принять изменения аккаунта</value>
......@@ -373,7 +373,7 @@
<value>Следующий шаг</value>
</data>
<data name="_tt_add_account_yes_.Text" xml:space="preserve">
<value>Добавить учётную запись</value>
<value>Добавить учетную запись</value>
</data>
<data name="_tt_add_banned_.Text" xml:space="preserve">
<value>Разблокировать и добавить пользователя в контакты</value>
......@@ -538,7 +538,7 @@
<value>Пытаемся добавить устройство…</value>
</data>
<data name="_m_creating_account_" xml:space="preserve">
<value>Создаём аккаунт</value>
<value>Создание учетной записи</value>
</data>
<data name="_m_deleting_account_" xml:space="preserve">
<value>Удаляем аккаунт…</value>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment