Commit f67ea019 authored by Edric Milaret's avatar Edric Milaret
Browse files

i18n: update translations

Change-Id: Ie60916fc16aea6b1f4e0043e7968ca65a5a20db8
parent d1c35b4d
......@@ -476,96 +476,96 @@ Ring is a secured and distributed communication software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="289"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="150"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="294"/>
<source>Copy number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="295"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="300"/>
<source>Add to contact</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="208"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<source>Share by email</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="212"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="212"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="213"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="215"/>
<source>Show QRCode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="227"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="229"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="236"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="239"/>
<source>Display date</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="239"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="243"/>
<source>Display author</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="266"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="271"/>
<source>Message incoming from %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="305"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="310"/>
<source>Call Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="306"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="311"/>
<source>Copy Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="309"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="314"/>
<source>Copy %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="314"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="319"/>
<source>Call %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="347"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="409"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="349"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="406"/>
<source>NO RING ACCOUNT FOUND</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="422"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="431"/>
<source>Call incoming from %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="427"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="417"/>
<source>%1</source>
<comment>%1 is the name of the caller</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="681"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="694"/>
<source>Conversation with %1</source>
<comment>%1 is the contact name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
......@@ -719,22 +719,22 @@ Ring is a secured and distributed communication software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="276"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="303"/>
<source>New Account</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="297"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="324"/>
<source>Are you sure you want to clear all your history?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="352"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="379"/>
<source>Choose Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="382"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="409"/>
<source>An error occured while importing account.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -788,17 +788,17 @@ Ring is a secured and distributed communication software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="45"/>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="46"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="50"/>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="52"/>
<source>Display date</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="53"/>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="56"/>
<source>Display author</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -883,12 +883,12 @@ Ring is a secured and distributed communication software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="57"/>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......
This diff is collapsed.
......@@ -212,10 +212,6 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<source>Local Port:</source>
<translation>Местен порт:</translation>
</message>
<message>
<source>Published Adress</source>
<translation type="vanished">Публикуван адрес</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1346"/>
<source>Same as local parameters</source>
......@@ -312,7 +308,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="1316"/>
<source>Published Address</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Публикуван адрес</translation>
</message>
<message>
<location filename="../accountdetails.ui" line="2040"/>
......@@ -481,96 +477,96 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<translation>Обаждане</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="289"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="150"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="294"/>
<source>Copy number</source>
<translation>Копиране на номера</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="295"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="300"/>
<source>Add to contact</source>
<translation>Добавяне към контакт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="208"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<source>Share by email</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="212"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="212"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="213"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="215"/>
<source>Show QRCode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="227"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="229"/>
<source>Copy</source>
<translation>Копиране</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="236"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="239"/>
<source>Display date</source>
<translation>Показване на датата</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="239"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="243"/>
<source>Display author</source>
<translation>Показване на автора</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="266"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="271"/>
<source>Message incoming from %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="305"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="310"/>
<source>Call Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="306"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="311"/>
<source>Copy Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="309"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="314"/>
<source>Copy %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="314"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="319"/>
<source>Call %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="347"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="409"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="349"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="406"/>
<source>NO RING ACCOUNT FOUND</source>
<translation>НЕ Е ОТКРИТ АКАУНТ ЗА RING</translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="422"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="431"/>
<source>Call incoming from %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="427"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="417"/>
<source>%1</source>
<comment>%1 is the name of the caller</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="681"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="694"/>
<source>Conversation with %1</source>
<comment>%1 is the contact name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
......@@ -631,12 +627,12 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../configurationwidget.ui" line="249"/>
<source>Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Профил</translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.ui" line="299"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Име</translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.ui" line="506"/>
......@@ -724,22 +720,22 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<translation>Пускане на Ring със системата</translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="276"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="303"/>
<source>New Account</source>
<translation>Нов акаунт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="297"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="324"/>
<source>Are you sure you want to clear all your history?</source>
<translation>Наистина ли искате да изчистите цялата история?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="352"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="379"/>
<source>Choose Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="382"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="409"/>
<source>An error occured while importing account.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -793,17 +789,17 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<translation>Изпратете текстово съобщение</translation>
</message>
<message>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="45"/>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="46"/>
<source>Copy</source>
<translation>Копиране</translation>
</message>
<message>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="50"/>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="52"/>
<source>Display date</source>
<translation>Показване на датата</translation>
</message>
<message>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="53"/>
<location filename="../instantmessagingwidget.cpp" line="56"/>
<source>Display author</source>
<translation>Показване на автора</translation>
</message>
......@@ -818,7 +814,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../mainwindow.cpp" line="57"/>
<source>Configuration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Настройка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../mainwindow.cpp" line="60"/>
......@@ -841,7 +837,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../pathpassworddialog.ui" line="46"/>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished">Парола</translation>
<translation>Парола</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pathpassworddialog.ui" line="65"/>
......@@ -851,7 +847,7 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<message>
<location filename="../pathpassworddialog.ui" line="72"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Отказ</translation>
<translation>Отказ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../pathpassworddialog.cpp" line="60"/>
......@@ -888,14 +884,14 @@ Ring е сигурен и разпределен софтуер за общув
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="57"/>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<source>Choose File</source>
<translation type="unfinished">Изберете файл</translation>
<translation>Изберете файл</translation>
</message>
<message>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="59"/>
<location filename="../photoboothdialog.cpp" line="61"/>
<source>Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Всички файлове (*)</translation>
<translation>Всички файлове (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
......
......@@ -476,96 +476,96 @@ Ring is a secured and distributed communication software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="289"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="150"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="294"/>
<source>Copy number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="295"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="300"/>
<source>Add to contact</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="208"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<source>Share by email</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="212"/>
<source>Contact me on Ring</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="210"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="212"/>
<source>My RingId is : </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="213"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="215"/>
<source>Show QRCode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="227"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="229"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="236"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="239"/>
<source>Display date</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="239"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="243"/>
<source>Display author</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="266"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="271"/>
<source>Message incoming from %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="305"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="310"/>
<source>Call Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="306"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="311"/>
<source>Copy Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="309"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="314"/>
<source>Copy %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="314"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="319"/>
<source>Call %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="347"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="409"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="349"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="406"/>
<source>NO RING ACCOUNT FOUND</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="422"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="431"/>
<source>Call incoming from %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="427"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="417"/>
<source>%1</source>
<comment>%1 is the name of the caller</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../callwidget.cpp" line="681"/>
<location filename="../callwidget.cpp" line="694"/>
<source>Conversation with %1</source>
<comment>%1 is the contact name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
......@@ -719,22 +719,22 @@ Ring is a secured and distributed communication software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="276"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="303"/>
<source>New Account</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="297"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="324"/>
<source>Are you sure you want to clear all your history?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="352"/>
<location filename="../configurationwidget.cpp" line="379"/>
<source>Choose Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>